Skatteministeriet
24. januar 2014

L212 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L212 (Folketingsåret 2003-04)

Der er to formål med dette lovforslag.

For det første er formålet at indføre regler om, at forskere, som i indkomstårene 1998, 1999, 2000 og 2001 er blevet tildelt en tilskudsbevilling til forskning fra et af statens forskningsråd, der efter vilkår i bevillingsbrevet administreres og udbetales af Forskningsstyrelsen, får mulighed for at medregne bevillingen til den skattepligtige indkomst i udbetalingsårene i stedet for i tildelingsåret. Det foreslås tillige, at bevillingshaverne (forskerne) skal have 100 pct.'s dækning for deres udgifter til sagkyndig bistand i en eventuel klagesag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt bevillingen skal medregnes til den skattepligtige indkomst i udbetalingsårene.

Lovforslaget stiller forskerne som om beskatningen af en bevilling tildelt i 1998, 1999, 2000 eller 2001 var sket i takt med udbetalingen. Dermed ligestilles de pågældende med forskere, der har tilskudsbevillinger, som udbetales 1. januar 2003 eller senere, herunder bevillinger tildelt i 2002, idet sådanne bevillinger er gjort til A-indkomst ved bekendtgørelse nr. 339 af 1. maj 2003, og dermed beskattes i takt med udbetalingen.

For det andet er formålet at give forskere, der ikke er i et ansættelsesforhold, adgang til at foretage fradrag for rejseudgifter, som forskeren påføres i forbindelse med, at han eller hun midlertidigt udfører et forskningsprojekt et sted, der ligger så langt fra den pågældendes sædvanlige bopæl, at vedkommende ikke har mulighed for at overnatte der. Lovforslaget ligestiller således de ikke-ansatte forskere med lønmodtagere - herunder f.eks. universitetsansatte forskere.

For indkomståret 2004 skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 2 mio. kr. og i de følgende år ca. 1,5 mio. kr. For finansåret 2004 skønnes forslaget at medføre et provenutab på 2 mio. kr. Merudgiften til forslaget om 100 pct.'s dækning af udgifter til sagkyndig bistand skønnes med betydelig usikkerhed til at blive på mellem 200.000 kr. og 400.000 kr.

Det foreslås at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og at reglerne om rejsefradrag får virkning fra og med indkomståret 2003.

Yderligere henvendelse: Konsulent Ulla Lyk-Jensen 3392 4465

Folketingets hjemmeside