Skatteministeriet
27. januar 2014

L197 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L197 (Folketingsåret 2003-04)

Beskatningsordning for rederivirksomhed, en tonnageskatteordning. Indkomst ved erhvervsmæssig transport af personer eller gods samt indkomst ved visse nært tilknyttede former for virksomhed kan omfattes af tonnageskatteordningen. Selskabets øvrige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det foreslås at udvide listen over de former for virksomhed, der kan beskattes under tonnageskatteordningen, når virksomheden foregår i nær tilknytning til levering af transportydelser,  til at omfatte en beregnet markedsleje ved rederiets egen anvendelse af lokaler om bord, og lejeindtægt ved tredjemands leje af lokaler om bord.

Med forslaget kommer den danske tonnageskatteordning i (bedre) overensstemmelse med intentionerne bag ordningen. Samtidig kommer den danske tonnageskatteordning til i vidt omfang at svare til UK's og Norges tonnageskatteordninger.

Den gældende tonnageskatteordning er notificeret over for EU-Kommissionen som statsstøtte.

Lovforslaget vil samtidig med fremsættelsen blive forelagt EU-Kommissionen med henblik på afgørelse af, hvorvidt støtten med den foreslåede ændring er i overensstemmelse med EF-traktatens regler om statsstøtte.

I provenuskønnet i lovforslaget om tonnageskatteordningen var det lagt til grund, at hele rederi­erhvervets skattebetaling fremover ville ske efter tonnageskattereglerne, herunder den del af rederierhvervet, der driver passagerfærger.  Der var således forudsat, at alle dele af rederiernes indtægt ved rederivirksomhed er omfattet af ordningen og der er ikke taget hensyn til, at udformningen af tonnageskatteloven medfører, at ordningen ikke omfatter alle dele af indtægt ved rederivirksomhed. Den foreslåede udvidelse af tonnageskatte­ordningen med en beregnet markedsleje af lokaler m.v. med­fører derfor, at ordningen kommer til at svare til det, der blev lagt til grund i provenuskønnet, således at udvidelsen ikke har provenumæssige konsekvenser i forhold til det tilsigtede. Det anslås rent skønsmæssigt, at den foreslåede udvidelse medfører, at et utilsigtet merprovenu på 15 - 20 mio. kr. årligt bortfalder.

Lovforslaget er samtidig med fremsendelsen sent i høring. Svarfrist 14. april 2004.

Folketingets hjemmeside