Skatteministeriet
27. januar 2014

L173 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L173 (Folketingsåret 2003-04)

Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre de skattemæssige konsekvenser som følge af, at et selskab annullerer egne aktier. Lovforslaget skal ses på baggrund af den usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser ved annullering af aktier, som har været rejst i forbindelse med en række verserende sager, hvor pengeinstitutter har købt og derefter annulleret egne aktier.

Ved et selskabs annullering af egne aktier er der tale om en kapitalnedsættelse, der omfattes af reglerne om udbyttebeskatning, men selskabet modtager ikke et skattepligtigt udbytte. Selskaber kan ikke fradrage udlodning af udbytte til aktionærer. I de verserende sager er spørgsmålet, om der som følge af annulleringen af egne aktier opstår et fradragsberettiget tab for selskaberne efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Lovforslaget har ikke til formål at ændre på reglerne eller påvirke udfaldet af de verserende sager. Det er således fortsat skattemyndighedernes klare opfattelse, at disse skattetekniske tab ikke er fradragsberettigede. Køb og efterfølgende annullering af egne aktier er en udlodning, som ikke kan fradrages i selskabets skattepligtige indkomst - heller ikke via reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Da der imidlertid er skabt usikkerhed om denne opfattelse og for at understrege regeringens vilje til at forhindre enhver usikkerhed om, hvorvidt sådanne skattetekniske tab kan udnyttes, foreslås det, at reglerne tydeliggøres gennem en lovændring.

Med lovforslaget indføjes bestemmelser om annullering af egne aktier i fusionsskatteloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven, der skal tydeliggøre, at de skattetekniske tab, der opstår ved annullering af egne aktier, ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Lovforslaget omfatter alle selskaber, dvs. også selskaber der ikke er næringsdrivende med køb og salg af aktier.

Da der som nævnt er tale om en tydeliggørelse og ikke en ændring af reglerne, vurderes lovforslaget hverken at have provenumæssige eller administrative konsekvenser.

Folketingets hjemmeside