Skatteministeriet
27. januar 2014

L170 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og dødsboskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L170 (Folketingsåret 2003-04)

Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for selskaber og hovedaktionærer med mindre komplicerede forhold at få et bindende ligningssvar fra den skatteansættende myndighed om virkningerne af en påtænkt eller allerede gennemført disposition. Svaret skal ligge inden for kort tid (1 måned), og der betales et gebyr på 300 kr. pr. spørgsmål.

Ordningen vil forbedre selskaber og hovedaktionærers retssikkerhed, og gør det muligt at fremrykke ligningen, således at der også blandt denne store gruppe af skatteydere kan opnås en endelig afklaring og opgørelse af de skattemæssige forhold på selvangivelsestidspunktet.

Ordningen er en opfølgning på ordningen om bindende ligningssvar for personer, der trådte i kraft 1. juli 2003. Ordningen supplerer muligheden for at få bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet. Den er dog  mere smidig end forhåndsbeskedsordningen ved Ligningsrådet, hvor sagsbehandlingstiden normalt ligger mellem 3-6 måneder, og gebyret i 2003 udgør 1.800 kr. Udvidelsen af bindende ligningssvar ordningen vil lette presset på såvel Ligningsrådet som klagesystemet, idet selskaber og hovedaktionærer nu på en enkel og hurtig måde får afklaret deres skatteforhold.

Ligesom ved bindende forhåndsbesked skal skattemyndighederne lægge ligningssvaret til grund for den ligningsmæssige bedømmelse af skatteyderen, hvis skatteyderen gør brug af svaret i forbindelse med selvangivelsen. Svaret kan af skatteyderen bruges med bindende virkning for skattemyndighederne i 5 år. Imidlertid kan de skatteansættende myndigheder efter et konkret skøn gøre bindingsperioden i svaret kortere. Ligningssvaret  er ikke bindende for myndighederne, hvis forudsætninger for svaret ændres, dette kan eksempelvis være fordi lovgivningen bliver ændret eller spørgeren har afgivet forkerte oplysninger. Skatteyder kan påklage et bindende ligningssvar på samme måde, som skatteyderen kan klage over en skatteansættelse - nemlig til Landsskatteretten for selskaber og til skatteankenævnene for hovedaktionærer.

Ordningen undergives lovovervågning, således at ordningen efter 2 år evalueres sammen med ordningen om bindende ligningssvar for personer.

Lovforslaget træder i kraft 1. juli 2004.

Kontakt: Fuldmægtig Jacob Ravn. Telefon: 3392 3761. E-mail: jar@skm.dk

Folketingets hjemmeside