Skatteministeriet
27. januar 2014

L148 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til ændring af momsloven og toldloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L148 (Folketingsåret 2003-04)

(Leveringssteder for gas og elektricitet og andre tilpasninger til 6. momsdirektiv)

Lovforslaget består af to dele. Den ene del gennemfører et nyt momsdirektiv, som blev vedtaget af Rådet for den Europæiske Union den 7. oktober 2003 (direktiv nr. 2003/92/EF, jf. EF-Tidende nr. L 260 af 11. oktober 2003), som indebærer, at der fastsættes et klart regelsæt for den momsmæssige behandling af handel med gas og elektricitet. Den anden del er tilpasninger til gældende regler i 6. momsdirektiv.

Leveringssteder for gas og elektricitet

Liberalisering af el- og gasmarkederne har medført mere grænseoverskridende handel og der er opstået et behov for at tilpasse momsreglerne til denne liberalisering.

De gældende momsregler i EU for leveringsstedet (det land hvor momsen skal betales) skelner mellem stedet, hvor varen befinder sig på tidspunktet for forsendelsens påbegyndelse, og stedet, hvor varen  befinder sig på tidspunktet for levering. Denne skelnen er imidlertid svær at foretage for gas og elektricitet på grund af, at varerne ikke bevæger sig direkte fra sælger til køber, men fordeler sig i transmissionsnettet alt efter "pladsen på dette net".

Det foreslås derfor, at

·     leverancer af gas og elektricitet til videresælgere, dvs. forud for slutleverancen, momses der, hvor videresælgeren har etableret sin virksomhed, eller der hvor elektriciteten eller gassen leveres, og

·     leverancer til forbrugeren, dvs. slutleddet momses der, hvor forbruget rent faktisk sker.

For at undgå en risiko for opkrævning af moms ved såvel indførsel som ved forbrug (dobbeltmoms), foreslås det, at gas og elektricitet kan indføres momsfrit.

Det foreslås endvidere, at adgang til netværket mv., dvs. transmissionsydelser, som leveres til afgiftspligtige aftagere i andre EU-lande, momses der, hvor kunden er etableret. Leveringsstedet for leveringer til aftagere uden for EU, vil være her i landet, idet transmissions ydelsen anses forbrugt her i landet, mens leveringer af transmissionsydelser fra steder uden for EU ikke har leveringssted her i landet.

Ved direktivændringen er desuden foretaget nogle ændringer blandt andet vedrørende betalingspligten og momsregistrering i forbindelse hermed. Disse ændringer kræver ikke ændringer i momsloven, idet de allerede er omfattet af gældende lovbestemmelser.

De foreslåede ændringer skønnes ikke at medfører nævneværdige konsekvenser for hverken det offentlige eller erhvervslivet.

Tilpasninger til 6. momsdirektiv

I overensstemmelse med en mulighed i 6. momsdirektiv foreslås det, at adgangen til fællesregistrering udvides, så også ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en fællesregistrering. Der kan f.eks. være tale om, at et holdingselskab uden egentlig økonomisk virksomhed kan registreres under ét med et datterselskab med momspligtige aktiviteter.

Forslaget om provianteringsvirksomheder er en tilpasning til 6. momsdirektiv, hvor kun det direkte salg fra provianteringsvirksomheder til fly og skibe er omfattet af momsfritagelsen. Leveringer af varer til provianteringsvirksomheder vil derfor ikke længere være omfattet af momsfritagelsen og disse virksomheder skal ligesom andre virksomheder betale moms af deres indkøb. Det bemærkes, at provianteringsvirksomhedernes indkøb af varer fortsat vil være fritaget for punktafgifter.

Herudover foreslås følgende to mindre ordlydspræciseringer:

·   Ordlyden i bestemmelsen om leveringstidspunkt for intern EU-handel (momslovens § 24, 2. pkt. og § 25, 3. pkt.) tilpasses ordlyden i 6. momsdirektivs artikel 28d, stk. 1 -4, og

·   ordlyden i bestemmelsen om, hvad der skal medregnes i afgiftsgrundlaget (momslovens § 27, stk. 1) tilpasses ordlyden i 6. momsdirektivs artikel 11 A, stk. 1, litra a.

Endelig foreslås en mindre ændring i strafbestemmelsen i § 81, stk. 1, nr. 2, således at for sen indgivelse af månedsafregningen for juli kvartal kan straffes med bøde på line med for sen indgivelse af angivelserne for alle de øvrige måneder.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2004,  dog således at ændringerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet i overensstemmelse med EU-direktivet først træder i kraft den 1. januar 2005.

Forslaget skønnes at være provenuneutralt, men medføre engangsudgifter for ToldSkat på ca. 0,25 årsværk til information og 600.000 kr. til edb-tilretninger.

Den del af lovforslaget der vedrører leveringssteder for gas og elektricitet forventes at medføre en mindre løbende lettelse for de berørte virksomheder, mens virksomheder der provianterer skibe og fly får en mindre omstillingsbyrde i forbindelse med lovforslaget.

Kontakt: Specialkonsulent Lone Lau-Jensen 3392 4837

Folketingets hjemmeside