Skatteministeriet
24. januar 2014

Lovforslag 2003-04

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2003-04.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2003-04

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget. 

L 238 - Forslag til lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat. Lov nr 469 af 9. juni 2004
I forbindelse med aftalerne om Vandmiljøplan III (VMP III) indgik regeringen (Det Konservative Folkeparti og Venstre) en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om indførelse af en afgift på mineralsk fosfor som tilsættes foderblandinger.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 237 - Forslag til lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, ligningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og kildeskatteloven. Lov nr 468 af 9. juni 2004
Dette lovforslag fremsættes - ligesom en række andre forslag i dette forår - med henblik på at fjerne uhensigtsmæssige konsekvenser og huller i tidligere vedtagen skattelovgivning.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 235 - Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven. Lov nr 467 af 9. juni 2004
(Primo-/ultimoregulering af balanceposter)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 234 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. Lov nr 466 af 9. juni 2004
(Justering af satser i acontoskatteordningen)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 233 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. Lov nr 465 af 9. juni 2004
(konsekvensændringer som følge af lov om ændring af lov om elforsyning mv.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 229 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven,  ligningsloven,  lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl. Lov nr 464 af 9. juni 2004
(Den skattemæssige behandling af CO2-kvoter og tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 212 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Lov nr 463 af 9. juni 2004
(Fradrag for forskeres rejseudgifter og periodisering af tilskudsbevillinger til forskning)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 210 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl. Lov nr 462 af 9. juni 2004
(Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forskellige forenklinger af energiafgifterne m.v.)
Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 198 - Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer. Lov nr 461 a
(Bortfald af gebyr og sikkerhedsstillelse m.v.). Nye regler for toldmyndighedernes indgriben i forbindelse med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 197 - Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven. Lov nr 460 af 9. juni 2004
(Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 185 - Forslag til lov om ændring af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) og lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) (Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst). Lov nr 302 af 30. april 2004
Der er nu tegn på, at økonomien går den rigtige vej. Forbrug og investeringer er steget. Faldet i beskæftigelsen synes at være bremset op, og der er tegn på vækst i udlandet, navnlig i USA og i Asien...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 173 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven. Lov nr 358 af 19. maj 2004
(Annullering af egne aktier). Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre de skattemæssige konsekvenser som følge af, at et selskab annullerer egne aktier.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 170 - Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og dødsboskatteloven. Lov nr 357 af 19. maj 2004
(Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer mv.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 148 - Forslag til ændring af momsloven og toldloven. Lov nr 356 af 19. maj 2004
(Leveringssteder for gas og elektricitet og andre tilpasninger til 6. momsdirektiv)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 132 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Lov nr 289 af 27. april 2004
(Fortsættelse og justering af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 126 - Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesloven. Lov nr 458 af 9. juni 2004
(Forenklinger m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 119 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. Lov nr 221 af 31. marts 2004
(Rentebeskatningsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 111 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven. Lov nr 317 af 5. maj 2004
(Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 110 - Forslag om ændring af pvc-afgiftsloven, registreringsafgiftsloven og andre afgiftslove. Lov nr 127 af 27. februar 2004
(Forenkling af punkt- og miljøafgifter og forlængelse af afgiftsfritagelserne for eldrevne køretøjer)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 87 - Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven og dødsboskatteloven. Lov nr 151 af 15. marts 2004
(Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 86 - Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. samt emballageafgiftsloven. Lov nr 1217 af 27. december 2003
(Konkurrenceforbedring for visse grænsehandelsvarer)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 63 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Lov nr 1163 af 19. december 2003.
(Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 62 - Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven og kulbrinteopkrævningsloven. Lov nr 1216 af 27. december 2003.
(Ændringer af skattelovgivningen, som er lagt til grund for aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 61 - Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven. Lov nr 1162 af 19. december 2003.
(Regulering efter forbrugerprisindeks).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 60 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove. Lov nr 457 af 9. juni 2004
(Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 59 - Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriger Sverige om visse skattespørgsmål. Lov nr 974 af 5. december 2003.
Grænsegængeraftale)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Lov nr 1161 af 19. december 2003.
(Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven. Lov nr 963 af 2. december 2003.
(Afskaffelse af kapitalforklaringen)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til lov om ændring af toldloven og af visse afgiftslove. Lov nr 962 af 2. december 2003.
(Ændringer som følge af 24-timers reglens afskaffelse, øget sikkerhedskontrol m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven. Lov nr 1215 af 27. december 2003.
(Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt creditlempelse ved sambeskatning)
Resumé / Folketingets hjemmeside