Skatteministeriet
27. januar 2014

L68 (Folketingsåret 2002-03)

Fremme af privat udlejningsbyggeri - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L68 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

(Fremme af privat udlejningsbyggeri)

Regeringen vil styrke vækst, velfærd og fornyelse. Det gælder også på boligområdet. Det er regeringens mål at få styrket det danske boligmarked. Regeringen har derfor med sit udspil Vækst og fornyelse på boligmarkedet fra den 26. august 2002 og med aftalen af 15. oktober 2002 med S, DF, RV og KRF om flere og bedre boliger igangsat en samlet boligpolitisk indsats, der skal bidrage til at tilvejebringe en bedre balance på boligmarkedet. Der er enighed om en flerårig indsats for at skaffe flere boliger til unge, flere boliger til handicappede, flere private udlejningsboliger og flere almene boliger, herunder ældreboliger. Det er målet, at der i de kommende 5 år påbegyndes over 20.000 nye boliger årligt.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det forslag, der samtidig fremsættes af økonomi- og erhvervsministeren om fremme af privat udlejningsbyggeri. Formålet med forslagene er at skabe økonomiske incitamenter for pensionsinstitutter og selskabsskattepligtige investorer til at opføre private udlejningsboliger.

Det forslås at give de nævnte private investorer ret til at foretage fradrag for et beløb svarende til hele anskaffelsessummen for nybyggede udlejningsboliger ved opgørelsen af henholdsvis beskatningsgrundlaget og den skattepligtige indkomst. Fradragsretten gives indenfor en årlig investeringsramme på 1,0 mia. kr. i hvert af finansårene 2003-2007.

For det enkelte byggeri skal byggetilladelse være opnået inden 9 måneder efter modtagelsen af tilsagn om andel i investeringsrammen. Ansøgning om andel i rammen kan dermed ske, inden byggetilladelse foreligger. Herudover skal ibrugtagningstilladelse til byggeriet foreligger senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse, og den faste ejendom skal opføres i den kommune, der fremgår af tilsagnet.

Den faste ejendom skal endvidere mindst indeholde det antal beboelseslejligheder, der fremgår af tilsagnet. Efter økonomi- og erhvervsministerens lovforslag skal det enkelte byggeri mindst indeholde 15 beboelseslejligheder. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog dispensere herfra, når særlige forhold taler herfor.

Da den private investor skal sørge for, at byggeriet opføres i overensstemmelse med tilsagnet, er det endvidere en betingelse for fradragsret, at byggeriet overholder de begrænsninger i størrelsen af boligernes anskaffelsessum, som fremgår af økonomi- og erhvervsministerens forslag. Formålet hermed er at målrette støtten mod boliger, hvis anskaffelsessum muliggør, at de kan lejes ud til en leje, der kan betales af en bredere del af befolkningen. Herudover skal den private investor lade tinglyse en deklaration på de berørte ejendomme i overensstemmelse med i økonomi- og erhvervsministerens forslag.

Lovforslaget skønnes at medføre et samlet provenutab i størrelsesordenen 950 mill. kr. fordelt over perioden 2003-2009. Herudover skønnes lovforslaget at medføre engangsudgifter på 0,6 mill. kr. for ToldSkat.

Forslaget vil bedre rentabiliteten af investeringer i nyt udlejningsbyggeri og øge omsætningen i byggebranchen, men vil ikke i øvrigt have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser, ligesom forslaget ikke indeholder EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2003.

Henvendelse: Helle Vestergaard Kristensen, tlf.: 33 92 44 49

Folketingets hjemmeside