Skatteministeriet
27. januar 2014

L66 (Folketingsåret 2002-03)

Forhøjelse af bødestraf, ændringer af regnskabsbestemmelser m.v. -resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L66 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre love

(Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)

Efter en større kontrolaktion i forsommeren 2002 kunne de statslige told- og skattemyndigheders kontrolerfaringer underbygge det generelle indtryk af, at omfanget af afgiftssvig med import af mineralvand, øl, vin og slik er stort og i øvrigt stigende. Det kunne imidlertid også konstateres, at de økonomiske sanktioner, som de statslige told- og skattemyndigheder kan gøre brug af, ikke er tilstrækkelige til at dæmme op for svigen.

Dette er for det første en konsekvens af, at der ofte er tale om sammenfaldende interesser mellem mellemhandlere og detailhandlere, hvorfor der ofte mangler faktura- og regnskabsoplysninger. Dermed kan det for de statslige told- og skattemyndigheder være meget vanskeligt at opgøre omfanget af varer, der er solgt til detailhandlere og til forbrugerne.

For det andet har detailleddet i stor udstrækning indrettet sig efter de muligheder, som told- og skattemyndighederne har for at pålægge administrativt fastsatte bøder. Dette er gjort ved til stadighed kun at ligge inde med så lille et varelager af afgiftspligtige varer, at afgiften af disse altid er under 5.000 kr., som efter domstolenes praksis er minimumsgrænsen for at pålægge en bøde. I stedet suppleres varelageret løbende fra lokale lagre i den pågældende by.

Dermed er der skabt et system med afgiftssvig, som for det første er vanskeligt at dæmme op for med de nuværende sanktionsmuligheder, som for det andet skævvrider konkurrencen, og som for det tredje medfører et relativt stort tab for statskassen. Alene i de 1.410 virksomheder, der blev kontrolleret ved kontrolaktionen, kunne der i 296 af virksomhederne foretages reguleringer for godt 800.000 kr. Det viste sig imidlertid også, at i 242 af virksomhederne var reguleringen under 5.000 kr.

Regeringen foreslår derfor en skærpelse af regnskabs- og fakturabestemmelserne, dog således at skærpelsen ikke går længere end den almindelige regnskabs- og fakturapraksis i brancherne. Derudover anbefaler regeringen, at der gives adgang til skærpede bøder, når det på grund af uregelmæssigheder i regnskaberne og fakturaudstedelsen ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift af den pågældende vare i det konkrete eller i et tidligere omsætningsled.

Regeringen foreslår endvidere, at der for at imødegå den omsiggribende undladelse af at indeholde kildeskatter i visse dele af servicesektoren indføres adgang for skattemyndighederne til at anmode personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår.

Forslaget skønnes at have positive provenumæssige konsekvenser, der dog ikke kan opgøres med tilstrækkelig stor sikkerhed. Desuden skønnes forslaget ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet eller for staten.

Henvendelse: Thomas sørensen, tlf.: 33 92 44 96

Folketingets hjemmeside