Skatteministeriet
27. januar 2014

L42 (Folketingsåret 2002-03)

Ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater samt andre afgiftslove (Regelforenkling af visse afgifter) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L42 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Lov om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater samt andre afgiftslove

(Regelforenkling af visse afgifter)

Med dette lovforslag foreslås en række forenklinger af pvc-afgiften, affaldsafgiften, emballageafgiften og chokoladeafgiften. Lovforslaget er en del af regeringens arbejde med regelforenkling af lovgivningen.

Det samlede forslag skønnes med betydelig usikkerhed at være tilnærmelsesvist provenuneutralt.

I pvc-afgiften foreslås indført en bagatelgrænse på 2.500 kr. årligt for registrering og betaling af afgiften, mulighed for at varemodtagere kan lade sig registrere som oplagshaver samt mulighed for at der alene svares afgift af de dele i en vare, som indeholder pvc.

I affaldsafgiften foreslås visse administrative forenklinger, herunder bl.a. visse afgiftsfritagelser, mulighed for at opgøre den afgiftspligtige mængde ud fra andet end vægten samt en enklere afgiftsbetaling ved midlertidig deponering af affald.

I emballageafgiften foreslås afgiften på emballager til visse smøreolier genindført, da afgiftspligten ved en fejlfaldt bort ved ophævelsen af smøreolieafgiften. Endvidere foreslås visse præciseringer af emballageafgiften, som har vist sig hensigtsmæssige, samt visse nødvendige opdateringer, som følge af henvisninger til ophævede bekendtgørelser.

Afslutningsvis foreslås chokoladeafgiften ændret således, at chokoladeafgiftslovens bestemmelser om returnering af chokoladevarer gøres mere fleksible.

Forslaget er bl.a. udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar fra tidligere høringer. De forskellige branchers forslag er således søgt imødekommet med dette lovforslag inden for regeringens skattestop.

Forslaget skønnes, at være i overensstemmelse med EU-retten.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2003.

Folketingets hjemmeside