Skatteministeriet
27. januar 2014

L41 (Folketingsåret 2002-03)

Ændring af ligningsloven (Fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L41 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé vedrørende Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Lovforslaget har til formål at lovfæste det midlertidige Storebæltsfradrag. Fradraget mindsker de forholdsmæssigt store merudgifter, som skatteydere, der skal passere broen i forbindelse med transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, har i forhold til andre skatteydere, der tilbagelægger samme antal kilometer i forbindelse med transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, men som ikke har denne merudgift.

Baggrunden for lovforslagets fremsættelse er, at det særlige befordringsfradrag for skatteydere, der pendler via Storebæltsforbindelsen, ophører med udgangen af indkomståret 2002. Fradraget blev i 1998 indført som led i en aftale mellem en række politiske partier (S, RV, V, KF, CD og KrF). Denne aftale blev udmøntet i praksis med udstedelse af bekendtgørelse nr. 865 af 7. december 1998 om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998-2002. Fradraget er fastsat til 90 kr. for passage i bil og 15 kr., hvis der anvendes kollektiv trafik.

Fradraget blev i sin tid indført bl.a. under henvisning til ønsket om at fremme mobiliteten og integrationen mellem regionerne på tværs af broforbindelsen, ligesom der blev henset til, at udgiften til passage af den faste broforbindelse i princippet trådte i stedet for en udgift til færgeforbindelse, som var fradragsberettiget.

Disse hensyn gør sig fortsat gældende, hvorfor regeringen og Socialdemokraterne er enige om at videreføre Storebæltsfradraget. Fradraget, der hidtil har været fastsat som et midlertidigt fradrag i bekendtgørelsesform videreføres herefter i lovform. Fradraget på 90 kr. for passage i bil og på 15 kr., hvis der anvendes kollektiv trafik, fastholdes. Øvrige vilkår videreføres ligeledes uændret.

Der er endvidere enighed mellem regeringen og Socialdemokraterne om at indføre et fradrag for passage af Øresundsforbindelsen, når der er indgået en generel aftale med Sverige om, efter hvilke regler pendlerne i Øresundsregionen fremover skal beskattes, der indebærer, at også Sverige yder et sådant fradrag til pendlere, der krydser Øresundsforbindelsen på vej til og fra arbejde. Fradraget vil blive beregnet med udgangspunkt i prisen for passage af Øresundsforbindelsen. Der vil til den tid blive fremsat særskilt lovforslag herom.

Provenu

Forslaget skønnes at medføre et provenutab på ca. 10 mill. kr. årligt, som alene vedrører de kommunale skatter. For finansåret 2003 skønnes provenutabet til ca. 10 mill. kr.

Folketingets hjemmeside