Skatteministeriet
27. januar 2014

L219 (Folketingsåret 2002-03)

Lavere skat på arbejdsindkomst - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L219 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Lavere skat på arbejdsindkomst)

Lovforslaget har til formål at sænke beskatningen på arbejde i det danske samfund. Det skal kunne betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats.

Lovforslaget består af to elementer.

Det ene element er et generelt beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomsten opgjort som den indkomst, erhvervsaktive skal betale arbejdsmarkedsbidrag af op til mellemskattegrænsen. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, det vil sige med en skatteværdi på 33,3 pct. i en gennemsnitskommune. Det giver en skattenedsættelse på op til 2.400 kr. årligt fra 2007.

Det andet element er en trinvis forhøjelse af mellemskattegrænsen på 15.000 kr. i 4 år fra og med 2004, det vil sige i alt med 60.000 kr., således at mellemskattegrænsen i 2007 og senere år udgør 258.000 kr. (2003-niveau). Den maksimale skattenedsættelse i 2007 vil være 3.600 kr.

Skattenedsættelserne er udformet, så der opnås en jævn fordelingsprofil.. Alle erhvervsaktive får en nedsættelse i den samlede skattebetaling.

Halvdelen af de 1,8 mio. personer, der i dag betaler mellemskat, vil helt slippe for at skulle betale mellemskat, når skattenedsættelserne er fuldt indfaset i 2007. Eksempelvis får en LO-arbejder med en lønindkomst på 285.000 kr. en skattenedsættelse på 5.965 kr. i 2007. I 2004 er skattenedsættelsen 2.865 kr. Hen ved én million familier vil, når skattenedsættelsen er fuldt indfaset, kunne spare fra 5.000-12.000 kr. om året i skat.

Lovforslaget medfører et umiddelbart provenutab på indkomstskatten i 2004 på 6,1 mia. kr. stigende til 10,6 mia. kr. årligt fra 2007. Heraf vedrører ca. 4,3 mia. kr. i 2004 stigende til ca. 4,9 mia. kr. fra og med 2007 de kommunale indkomstskatter. Provenuvirkningerne er finansieret indenfor rammerne af 2010-fremskrivningen og den forudsatte stigning i beskæftigelsen.

Det skønnes, at lovforslaget vil medføre engangsudgifter i ToldSkat på ca. 1,2 mill. kr. til tilretning af edb-systemer.

Det foreslås, at skattenedsættelserne får virkning fra og med indkomståret 2004.

Folketingets hjemmeside