Skatteministeriet
27. januar 2014

L15 (Folketingsåret 2002-03)

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dbo-aftale - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L15 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en ny tillægsaftale til den eksisterende dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Tillægsaftalen kan først tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov, der bemyndiger regeringen til dette.

Tillægsaftalen indeholder to elementer. Der er for det første tale om en ændring af dobbeltbeskatningsaftalens bestemmelser om beskatning af udbytter, som udloddes fra et datterselskab i den ene del af riget til et moderselskab i den anden del af riget. Efter den gældende aftale kan sådanne udbytter beskattes fuldt ud i den del af riget, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Efter tillægsaftalen kan udbytterne kun beskattes i den del af riget, hvor moderselskabet er hjemmehørende. På grund af forskelle i dansk og grønlandsk skattelovgivning skal visse betingelser dog være opfyldt.

Dernæst er der tale om indsættelse af en bestemmelse om overførsel af pensionsordninger fra Danmark til Grønland. Dette er en ændret videreførelse af en tidligere aftale, som udløb pr. 1. januar 2002. Bestemmelsen gør det muligt at overføre pensionsordninger med løbende udbetalinger fra danske pensions- og livsforsikringsselskaber til grønlandske pensionsselskaber, uden at dette betragtes som ophævelse af de danske ordninger i utide. (Ophævelse af pensionsordninger i utide medfører, at der skal betales en afgift på 60 pct. af beløbet.) Det er bl.a. en betingelse, at der ikke er givet fradrag i Danmark for indbetalingerne til de pensionsordninger, der overføres.

Tillægsaftalen skønnes at medføre et provenutab i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt.

Folketingets hjemmeside