Skatteministeriet
27. januar 2014

L14 (Folketingsåret 2002-03)

Ændring af den dansk-pakistanske dbo-aftale (Lov nr. 969 af 04/12/2002)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L14 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Forslag til lov omindgåelse af protokol til ændring af den

dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en ny protokol til ændring af den dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1987. Protokollen kan først tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov, der bemyndiger regeringen til dette.

Protokollen indeholder to hovedelementer. For det første ændres bestemmelserne om beskatning af skibsfart, så danske rederiers betaling af fragtskatter i Pakistan nu halveres. For det andet ændres bestemmelserne om lempelse for dobbeltbeskatning.

Den dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1987 indeholdt nogle bestemmelser, som udløb efter 10 år. Det drejer sig om bestemmelserne om en reduktion af de pakistanske fragtskatter for danske rederier samt bestemmelserne om, at Danmark giver matching credit, når Pakistan nedsætter sin beskatning for at tiltrække udenlandske investeringer. Siden 1997 har danske rederier således betalt fuld fragtskat i Pakistan, og Danmark har ikke givet matching credit.

Efter den nye aftale halveres danske rederiers betaling af fragtskatter i Pakistan.

Mange udviklingslande søger at tiltrække udenlandske aktiviteter ved at give skattebegunstigelser. Hvis en dansk virksomhed etablerer en filial i Pakistan og opnår en skattenedsættelse, vil skattebesparelsen komme den danske statskasse og ikke den danske virksomhed til gode, når dobbeltbeskatning lempes efter den almindelige credit-metode.

Ved matching credit forstås, at Danmark nedsætter sin skat af den danske virksomheds fortjeneste i filialen i Pakistan, som om den pakistanske skattenedsættelse ikke blev givet. Herved kommer skattebesparelsen den danske virksomhed til gode. Der gives dog ikke matching credit ved virksomhed i den finansielle sektor.

Den nye aftale er ikke tidsbegrænset.

Lovforslaget skønnes at medføre en merprovenu i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. årligt. Dette merprovenu fremkommer, fordi den skattenedsættelse (credit), som Danmark skal give for danske rederiers betaling af fragtskatter i Pakistan, bliver mindre.

Konsulent Erik Jørgensen, tlf. 3392 4409

Folketingets hjemmeside