Skatteministeriet
27. januar 2014

L113 (Folketingsåret 2002-03)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Investeringsforeninger)(kontoførende investeringsforeninger) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L113 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Investeringsforeninger med få med­lemmer) og forslag til lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Baggrund

De 2 lovforslag ligger i forlængelse af den nuværende og den tidligere regerings dialog med pensionsbranchen om, hvordan branchen bedst kan være med til at fremme tilførslen af kapital til mindre, innovative virksomheder (udviklingsvirksomheder).

Aktionærer i udviklingsvirksomheder vil ofte have behov for at følge virksomhedernes beslutninger tæt. En aktionær, der investerer via en investeringsforening, undgår selv at skulle følge med. Aktionæren kan overlade det til investeringsforeningen. Der er derfor fra pensionsselskabernes side et ønske om at kunne foretage investeringer i mindre innovative virksomheder via særlige investeringsforeninger, som ofte kun vil have et enkelt pensionsselskab som medlem.

Efter gældende skattemæssig praksis kan investeringsforeninger med ganske få medlemmer ikke anses for selvstændige skattesubjekter. Det indebærer, at medlemmerne beskattes direkte af foreningens indkomster, som om de selv ejede foreningens aktiver. Dette gør det regnskabsmæssigt vanskeligt at anvende investeringsforeninger med meget få medlemmer. Vanskeligheden knytter sig navnlig til opgørelsen af aktieavancer efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Lovforslaget om fåmandsforeninger er med undtagelse af en række tekniske ændringer, der allerede er gennemført i foråret 2002, en genfremsættelse af lovforslag L 20, folketingsåret 2001-02, 1. samling. Lovforslaget om kontoførende foreninger er en genfremsættelse af lovforslag L 21, folketingsåret 2001-02, 1. samling.

Fåmandsforeninger

Det foreslås, at bevisudstedende udloddende investeringsforeninger og kontoførende investeringsforeninger med kun ét eller meget få medlemmer skal anses for selvstændige skattesubjekter, når medlemmerne er pensionskasser, livsforsikringsselskaber og visse andre selskaber.

Herved opnås også, at det skatteretlige investeringsforeningsbegreb kommer til at stemme bedre overens med det civilretlige investeringsforeningsbegreb.

Der foreslås endvidere en præcisering af den almindelige definition af en investeringsforening,

således, at det almindelige krav til antallet af medlemmer i udloddende og kontoførende foreninger sættes til - som udgangspunkt - mindst 8 svarende til gældende administrativ praksis.

Der foreslås herudover opstramninger af forskellige bestemmelser. Disse opstramninger skal sikre, at foreninger med få medlemmer ikke kan bruges til at omgå skattelovgivningen.

Kontoførende foreninger

Der foreslås en fuldstændig gennemskrivning af den gældende lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger. Den gældende lov er vanskelig tilgængelig, mangelfuld og på nogle punkter også misvisende. Den nye lov skal skabe større sikkerhed for både inve­steringsforeninger og skattemyndigheder ved fortolkning af loven.

Forslaget bygger på de samme regler om gennemsigtighed, som også gælder i dag. Det betyder, at det enkelte medlem beskattes af sin andel af foreningens indtægter og udgifter som om medlem­met ejede foreningens aktiver direkte uden en mellemkommende investeringsforening.

Virkningstidspunkt

Forslagene om fåmandsforeninger og kontoførende foreninger skal som udgangspunkt have virkning fra 2003.

Provenu

Fåmandsforeninger

Samlet skønnes forslaget at være i provenumæssig balance.

Kontoførende investeringsforeninger

Forslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: fuldmægtig Kirsten Hvelplund, tlf. 3392 4765

Folketingets hjemmeside