Skatteministeriet
28. januar 2014

L97 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L97 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for arbejds­gi­ver­betalte sundhedsbehandlinger)

Formålet med lovforslaget er at gøre sundhedsbehandlinger, som arbejdsgiveren betaler for sine medarbejdere, skattefri. Herved vil der ske en forbedring af den generelle velfærd, og det gøres mere attraktivt for virksomhederne at påtage sig et socialt ansvar.

Forslaget om skattefrihed omfatter behandling af medarbejderen ved sygdom og ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog eller en psykiater, samt sygdomsforebyggende behandlinger. Skattefriheden er for alle de nævnte behandlinger betinget af, at der foreligger en lægehenvisning til behandling.

Skattefriheden vil dels omfatte de tilfælde, hvor arbejdsgiveren direkte betaler for behandlingen til hospital, klinik m.v., dels de tilfælde, hvor arbejdsgiveren mere indirekte betaler for behandlingen gennem en forsikringspræmie eller ved at yde et helt eller delvist rentefrit lån.

I modsætning til den eksisterende skattefrihed for alkoholafvænning stilles der ikke krav om, at alle virksomhedens medarbejdere skal være omfattet af virksomhedens behandlingstilbud, da et sådant krav måtte forventes at begrænse ordningens udbredelse, idet det ville afholde mange virksomheder fra at anvende ordningen. Samtidig ophæves kravet også for så vidt angår alkoholafvænning.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et årligt nettoprovenutab for det offentlige på omkring 35 mill. kr. Der er heri indregnet afledte besparelser på dagpenge mv. og endvidere taget hensyn til, at ikke alle lønmodtagere har været opmærksomme på, at arbejdsgiverbetalte præmier til sundhedsforsikringer er skattepligtige. For indkomståret 2002 skønnes provenutabet at udgøre ca. 25 mill. kr. som følge af indfasning af nye ordninger.

Folketingets hjemmeside