Skatteministeriet
28. januar 2014

L96 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L96 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso­verenskomst mellem Danmark og Polen. Overenskomsten blev undertegnet den 6. december 2001, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Polen kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser en overenskomst fra 1976.

Den nye overenskomst indeholder regler om, at udbytter ikke kan beskattes i kildestaten, når de udbetales fra et datterselskab i den ene stat til et moderselskab i den anden. Udbetales udbytterne til en pensionskasse, kan de beskattes i kildestaten med 5 pct. I andre tilfælde kan de beskattes med 15 pct.

Kildestaten kan beskatte renter med 5 pct. Eksportkreditrenter, kreditsalgsrenter, renter af statslån m.v. kan ikke beskattes i kildestaten. Royalties kan beskattes i kildestaten med 5 pct.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Private pensioner kan beskattes i kildestaten, hvis modtageren i denne stat har haft fradrag for indbetalingerne.

Det foreslås i tiltrædelsesloven, at personer, som på datoen for undertegnelsen af den nye overenskomst var hjemmehørende i Polen, og som på dette tidspunkt modtog danske pensioner, der efter det hidtidige overenskomst kun kunne beskattes i Polen, fortsat ikke beskattes i Danmark af de pågældende pensioner. Fremtidige modtagere af danske pensioner i Polen beskattes efter reglerne i den nye overenskomst, d.v.s. i Danmark.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, således at Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Polen. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den polske indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser, og det har ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Folketingets hjemmeside