Skatteministeriet
28. januar 2014

L95 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Slovenien -resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L95 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Slovenien

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Slovenien. Overenskomsten blev undertegnet den 2. maj 2001, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Slovenien kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås. Den ny dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser i forholdet mellem Danmark og Slovenien overenskomsten mellem Danmark og Jugoslavien fra 1981.

Den ny overenskomst indeholder regler om, at kildestaten højst kan beskatte udbytter med 5 pct. af bruttobeløbet, hvis den retmæssige ejer er en anerkendt pensionsfond eller lignende institution, som er skattemæssigt godkendt i den anden stat. I den hidtil gældende overenskomst kunne bruttoudbyttet kildestatsbeskattes med 15 pct.

Overenskomsten medfører desuden, at renter og royalties kan kildestatsbeskattes med 5 pct. af bruttobeløbet. I den hidtil gældende overenskomst var der ren bopælsstatsbeskatning af renter, og kildestaten kunne beskatte royalties med 10 pct. af bruttobeløbet.

I fremtiden kan private pensioner og andet lignende vederlag beskattes i kildestaten, hvis modtageren har været hjemmehørende i kildestaten, og hvis kildestaten i opsparingsfasen har givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til pensionsordningen. Kildeskatten må dog ikke overstige 23 pct. af pensionernes bruttobeløb, hvilket svarer til beskatningsniveauet i Slovenien af rene pensionsindkomster. I den hidtil gældende overenskomst var der udelukkende bopælsstatsbeskatning af private pensioner. Den ny bestemmelse er derfor en udvidelse af adgangen til kildestatsbeskatning.

Det skal imidlertid understreges, at danske pensionister i Slovenien, uanset de foranstående bestemmelser, ikke får ændret beskatningen af deres pensioner, såfremt de allerede modtog pension fra Danmark før denne overenskomst fik virkning. De hidtil gældende bestemmelser om ren bopælsstatsbeskatning finder således forsat anvendelse for disse personer.

Dobbeltbeskatning ophæves fortsat ved credit-metoden, således at Danmark nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Slovenien. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den slovenske indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser, og det har ingen EU‑retlige aspekter. Lovforslagets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Folketingets hjemmeside