Skatteministeriet
28. januar 2014

L92 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) og forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (ændringer som følge af tonnageskatteloven) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L92 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) og forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (ændringer som følge af tonnageskatteloven).

En tonnageskatteordning er en særlig skatteordning for rederivirksomheder. Anvendelse af ordningen vil være frivillig. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning vil være bindende for en periode på 10 år. Koncernforbundne rederier skal som hovedregel træffe samme valg vedr. anvendelsen af tonnageskatteordningen.

Den skattepligtige indkomst opgøres som et fast beløb pr. anvendt 100 NT. Der kan ikke foretages fradrag - heller ikke for afskrivninger på skibe. Den beregnede indkomst beskattes med den til enhver tid gældende selskabsskattesats.

Kun rederivirksomhed med erhvervsmæssig transport af passagerer og gods kan omfattes af tonnageskatteordningen. Rederierne kan anvende egne skibe, skibe lejet uden besætning (bareboat-charter) og i et vist omfang skibe lejet med besætning (time-charter).

Ved overgang til tonnagebeskatning opsplittes den eksisterende afskrivningssaldo, således at de aktiver, som bliver omfattet af ordningen indgår på særlige overgangssaldi. Nyerhvervet tonnage indgår på særlige udligningssaldi. Afhændet tonnage fragår den saldo, hvor den står opført.

Begge saldi nedskrives årligt med afskrivningslovens maksimale satser, som foreslås fastsat til 12 pct. for skibe, som vil kunne anvende tonnageskatteordningen. Negative overgangssaldi kommer til beskatning, medmindre de kan udlignes af positive udligningssaldi. Bindende kontrakt om levering af nybygget tonnage inden tre år sidestilles i denne forbindelse med erhvervelse af skib. Avancer ved afhændelse af skibe i tonnageskatteordningen vil altid blive beskattet efter de almindelige regler.

Provenumæssige konsekvenser:

Indkomstår: Nogenlunde provenuneutral i de første år. Der er ikke kommunevirkning i de første år. Finansår: Provenuneutral i finansåret 2002.

Folketingets hjemmeside