Skatteministeriet
28. januar 2014

L55 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L55 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation)

Formålet med lovforslaget er at udvide mulighederne for etablering af hjemme-pc-ordninger samt sikre skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation, når arbejdstageren via dataforbindelsen har adgang til arbejdsstedets netværk. Begge elementer foreslås gennemført med henblik på at fremme anvendelsen af IT og dermed det generelle IT-kompetenceniveau samt at fremme etableringen af egentlige hjemmearbejdspladser.

Hjemme-pc-ordning

Forslaget indebærer en udvidelse af den eksisterende hjemme-pc-ordning, således at arbejdstageren i sin skattepligtige indkomst kan fradrage de udgifter, som arbejdstageren betaler til arbejdsgiveren i forbindelse med, at arbejdstageren får en computer med tilbehør stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Fradraget kan højst udgøre 3.500 kr. årligt og er betinget af, at arbejdsgiveren afholder minimum 25 pct. af udgiften ved at stille en hjemme-pc til rådighed. Arbejdsgiverens andel af udgiften er skattefri for arbejdstageren. Forslaget indebærer endvidere, at arbejdsgiverens engangsudgift til etablering af en højhastigheds- eller bredbåndsadgang hos arbejdstageren, i modsætning til tidligere, kan anses som tilbehør til en computer.

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Lovforslaget indebærer, at der sikres skattefrihed for helt eller delvis vederlagsfri privat arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer. Skattefritagelsen er betinget af, at arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.

Provenu

Lovforslaget skønnes samlet at medføre et årligt provenutab i størrelsesordenen 165 mill. kr. For indkomståret 2002 skønnes provenutabet på grund af indfasningen af ordningerne at udgøre i størrelsesordenen 85 mill. kr.

Folketingets hjemmeside