Skatteministeriet
28. januar 2014

L54 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L54 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Lov om ændring af skattestyrelsesloven og ligningslovens (Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne)

Formålet med lovforslaget er at styrke borgernes retssikkerhed. Regeringen vil dermed sikre, at en skatteyder, som har vundet sin sag, ikke står tilbage med et økonomisk tab, når skatteyderen har fået fuldt medhold eller medhold i sagen i overvejende grad.

Lovforslaget er et led i opfyldelsen af de mål, som regeringen har sat sig i regeringsgrundlaget, og som regeringspartierne har forpligtet sig til at opfylde inden 100 dage.

Med forslaget får en skatteyder, som har vundet sin skattesag helt eller i overvejende grad, dækket sine udgifter til sagkyndig bistand i sagen med 100 procent. Overvejende medhold betyder, at skatteyderen vinder med mere end 50 procent. Taber skatteyder sagen, er godtgørelsen 50 procent som i dag.

Desuden indebærer forslaget, at godtgørelsen til skatteyderen hæves fra 85 procent til 100 procent i sager, som bliver videreført af skattemyndighederne, fordi sagerne er principielle.

Den foreslåede ordning går i hovedtræk ud på, at skatteyderens rådgiver senest 14 dage efter sin første henvendelse til klageinstansen sender et overslag over sagens skønnede udgifter. Samtidig med, at klageinstansen træffer afgørelse i sagen, skal instansen komme med en vejledende udtalelse om, hvorvidt skatteyder har fået fuldt eller overvejende medhold i sagen.

Ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse til told- og skatteregionen fremsender rådgiveren sit overslag, sin regning, afgørelsen fra klageinstansen samt instansens vejledende udtalelse om graden af medhold.

Lovforslaget skønnes med stor usikkerhed at indebære en merudgift på ca. 20 mill. kr. årligt, og skønnes ikke at have erhvervsmæssige, miljømæssige og EU-retlige konsekvenser.

Forslaget træder i kraft fra og med dagen for lovforslagets fremsættelse.

Lovforslaget forelægges Erhvervsministeriets Testpanel.

Folketingets hjemmeside