Skatteministeriet
28. januar 2014

L48 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Større skattefrihed ved udlejning af værelser) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L48 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af lovforslag om ændring af ligningsloven

(Større skattefrihed ved udlejning af værelser) 

Formålet med dette forslag er at afhjælpe den mangel på ungdomsboliger, som hvert år viser sig specielt ved studiestart.

Særligt i universitetsbyerne er der i dag en voksende mangel på boliger til unge studerende. Det skyldes for det første et større optag af studerende på bl.a. de højere læreanstalter. For det andet er antallet af mindre, billige lejligheder faldet i takt med, at små lejemål bliver lagt sammen gennem byfornyelsen. Og endelig har flere kommuner af økonomiske årsager fravalgt at bygge almene ungdomsboliger.

Det er regeringens opfattelse, at en del af boligproblemet bør løses ved økonomisk at tilskynde endnu flere boligejere til at udleje værelser til blandt andre studerende. Tilskyndelsen skal ske ved at indføre et minimumsfradrag for boligejere ved udlejning af værelser på 24.000 kr.

Udlejning af værelser i ens egen bolig er delvis fritaget for skat. Det gælder for både lejere og ejere.

Ejere, der udlejer en del af værelserne i den bolig, de selv bebor, kan i dag vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 1 1/3 pct. af ejendomsværdien. Boligejere er således kun skattepligtige af den del af huslejeindtægten, som overstiger denne grænse.

Anpartshavere m.v. i boliginteressentskaber m.v. har i henhold til de gældende regler ikke mulighed for at benytte de samme regler.

Med et større skattefradrag ved udlejning af værelser til studerende kan Staten med et relativt beskedent provenutab understøtte privat boligudlejning.

Det foreslås derfor for det første, at ejere, der udlejer en del af værelserne i den lejlighed, de selv bebor, kan vælge at anvende et bundfradrag på 24.000 kr.

Samtidig foreslås adgangen til skattefri udlejning udvidet til også at omfatte anpartshavere m.v. i boligselskaber m.v., der ikke har karakter af selvstændige skattesubjekter. Anpartshaverne m.v. skal i denne forbindelse have samme mulighed som ejere for skattefri udlejning.

Provenuvirkningen af forslaget er højst usikker. Skønsmæssigt vil det indebære et årligt provenutab på ca. 20 mill. kr. Finansårsvirkningen for 2002 skønnes til ca. 10 mill. kr.

Folketingets hjemmeside