Skatteministeriet
28. januar 2014

L30 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af toldloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L30 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af toldloven

Lovforslaget om ændring af toldloven er et af elementerne i regeringens forslag med henblik på at styrke bekæmpelsen af terrorisme (anti‑terrorpakken). Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de lovforslag, der fremsættes af justitsministeren, økonomi‑ og erhvervsministeren samt ministeren for flygtninge, indvandrere og integration samtidig med dette forslag.

Formålet med forslaget er at give de statslige told‑ og skattemyndigheder mulighed for at kontrollere og tilbageholde penge m.v., der overstiger modværdien af 15.000 euro, og som findes i forbindelse med personers indrejse i eller udrejse fra Danmark, og som må befrygtes enten at stamme fra en overtrædelse af straffeloven eller bruges til en overtrædelse af straffeloven, herunder til finansiering af terrorisme. De statslige told‑ og skattemyndigheder skal straks overdrage sagen til politiet, der således også kan vurdere, om der er grundlag for at anholde den pågældende. Det foreslås desuden, at retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse i øvrigt finder anvendelse ved iværksættelse af tilbageholdelsen.

I dag har de statslige told‑ og skattemyndigheder ikke mulighed for at kontrollere og tilbageholde penge m.v., der medtages af rejsende. En sådan tilbageholdelse kan alene foretages af politiet og kræver en retskendelse efter reglerne i retspleje‑loven.

Efter hvidvaskningsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1993, skal banker og andre finansieringsinstitutter m.v. foretage indberetning til Hvidvaskningssekretariatet, statsadvokaten for økonomisk kriminalitet, såfremt, der opstår mistanke om pengetransaktioner, hvor der kan være risiko for hvidvaskning. Dette har medført, at det er blevet mere almindeligt, at personer ved indrejse og især ved udrejse medtager store beløb i penge m.v., som bl.a. kan hidrøre fra overtrædelser af straffeloven, og hvor der i øvrigt kan være en ikke uvæsentlig risiko for, at de kan blive anvendt til finansiering af terrorisme.

Beløbsgrænsen på 15.000 euro svarer til den beløbsgrænse, der gælder i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning for bl.a. kredit‑ og finansieringsinstitutters krav til kunders legitimation, når der skal optages forretningsmæssige forbindelser.

Forslaget indebærer restriktioner på EF‑bestemmelserne om de frie kapitalbevægelser, men EF‑Domstolen har i en tidligere dom udtalt, at Traktaten ikke er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter udførsel af mønter, pengesedler m.v. kan gøres betinget af en forudgående anmeldelse.

Folketingets hjemmeside