Skatteministeriet
28. januar 2014

L204 (Folketingsåret 2001-02)

Ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv (Ophævelse af afgiften på smøreolier mv) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L204 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af lov om energiafgiftaf mineralolieprodukter m.v.

(Ophævelse af afgiften på smøreolier, hydraulikolierog lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe, m.v.)

Med EF-domstolens dom af 10. juni 1999 Braathens Sverige AB v. Riksskatteverket blev der rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt den nuværende afgift på smøreolier, hydraulikolier og lign. kunne opretholdes.

Med lovforslaget foreslås det, at afgiften på smøreolier, hydraulikolier og lign. ophæves. Ophævelsen af afgiften på smøreolier, hydraulikolier og lign. bringer lovgivningen i overensstemmelse med mineraloliedirektivets art. 8, stk. 1.

Ved et eventuelt krav om tilbagebetaling af afgiften, vil dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling, finde anvendelse. Dette medfører, at en betingelse for tilbagebetaling er, at virksomhederne kan godtgøre, at de har lidt et tab ved betaling af afgiften.

Endvidere foreslås en bestemmelse om godtgørelse af genvundne benzindampe. Ved anvendelse af visse dampretursystemer er det muligt at genindvinde benzindampe, som opstår i forbindelse med tankning. For at undgå dobbeltbeskatning, som på intet tidspunkt har været formålet med loven, er loven blevet administreret på en sådan måde, at 0,14 pct. af afgiften på den udleverede mængde benzin er blevet godtgjort. Det foreslås hermed at indføre en tydelig lovhjemmel for denne afgiftsgodtgørelse.

Ophævelsen af afgiften på smøreolier, hydraulikolie og lign. skønnes at medføre et provenutab på ca. 120 mill. kr. årligt.

Generelt set vil forslaget medføre en mindre økonomisk lempelse for store dele af industrien og transportsektoren generelt. Lempelsen for erhvervslivet skønnes totalt set at udgøre ca. 90 mill. kr.

Ophævelsen af afgiften på smøreolier, hydraulikolier og lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe, m.v. vil betyde mindre administrative lettelser for de registrerede virksomheder.

Folketingets hjemmeside