Skatteministeriet
28. januar 2014

L194 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til generationsskifte/succession m.v. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L194 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove.

(Succession for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter - generationsskifte

Lovforslaget er en udmøntning af en del af regeringens konkurrenceevnepakke. Forslaget har til formål at forbedre mulighederne for generationsskifte af en virksomhed. Det sker ved for det første at udvide den kreds af personer, der kan succedere, og for det andet ved at udvide den kreds af virksomheder, som der kan succederes i.

I dag er succession kun muligt, når en virksomhedsejer ønsker at sælge virksomheden videre til et nærtstående familiemedlem. Det foreslås at udvide muligheden for succession til at omfatte nære medarbejdere i virksomheden. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en periode på 4 år forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år, og som også på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden.

I dag kan en person ikke succedere i aktier i selskaber, hvis indtægt eller kapital i det væsentlige vedrører finansielle aktiver. Succession kan ikke ske, hvis mindst 25 pct. af selskabets indtægter eller kapital vedrører finansielle aktiver. En så lav grænse som 25 pct. kan gøre det vanskeligt at videreføre en veldrevet og rentabel virksomhed. Det foreslåsderfor at hæve grænsen fra 25 pct. til 50 pct.

Endelig foreslås en mindre ændring af kursgevinstloven vedrørende rentetilpasningslån i forbindelse med ejerskifte.

Lovforslaget skønnes at medføre et provenutab på ca. 45 mill. kr. for indkomståret 2002 og ca. 90 mill. kr. for indkomståret 2003. Heraf skønnes henholdsvis ca. 25 mill. kr. og ca. 55 mill. kr. at vedrøre de kommunale indkomstskatter. I finansåret 2002 skønnes provenutabet til 35 mill. kr.

Folketingets hjemmeside