Skatteministeriet
28. januar 2014

L190 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til ændret kraftvarmebeskatning mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L190 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift afstenkul, brunkul, koks m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af svovl og lov om tilskud til elproduktion

(Ændret kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mm.)

I forbindelse med Energistyrelsens evaluering (august2001) af hjælpepakken på 370 mio. kr. til barmarks-værkerne og andre nødlidende decentrale kraftvarmeværker fra marts 2000, kan det konstateres, at der fortsat er behov for en vis støtte af hensyn til de kunder, som får varme fra disse værker. Regeringen foreslår derfor afgiftsmæssige forbedringer for de decentrale kraftvarmeværker mv.. Ændringen betyder, at husstande, der får leveret varme fra et af de ovennævnte værker vil opnå en besparelse på gennemsnitlig 425 kr.pr. år for varme leveret fra de større producenter, stigende til gennemsnitlig 1600 kr. pr. år for husstande, der modtager varme fra barmarksværker og små decentrale kraftvarmeværker. I gennemsnit lempes varmeafgiften med 675 kr. pr.år pr. hus, der modtager varme fra decentrale kraftvarmeværker, barmarksværker m.v.

Den nuværende lovgivning opererer med 2 grupper af kraftvarmeproducenter.De centrale værker og de decentrale værker. Afgiften for disse 2 grupper afgøres på baggrund af hvert sit regelsæt.

Regeringens forslag vedrører alene en lettelse i opgørelsen af afgiften for de decentrale værker, som med forslaget afgiftsmæssigt bliver stillet som typiske centrale kraftvarmeværker. De decentrale værker vil fremover kunne vælge mellem 2 beregningsmetoder til opgørelse af den afgiftspligtige mængde brændsel.

Hvad enten værket vælger den ene eller den anden beregningsmetode,vil der være tale om en samlet nedsættelse af den afgift, der skal betales.Som led i omlægningen af kraftvarmeafgiften reduceres elproduktionstilskuddettil decentrale kraftvarmeværker. Der vil dog i alle tilfælde blive tale om en nettolempelse.

Den samlede provenuvirkning fra kraftvarmeomlægningen vil være på 155 mio. kr. om året.

Lovforslaget indeholder desuden udvidelse af kuldioxidafgiftslovens procesliste for produktion af isoleringsmaterialer mv. samt administrative lettelser i svovlafgiftsloven i form af ophævelse afgiften for visse biobrændsler, indførelse af en række bundfradrag. Desuden foreslår regeringen en administrativ lettelse i mineralolieafgiftsloven for transportører af mineralolieprodukter.

Det bemærkes, at ændringen af elproduktionstilskuddet og af kuldioxidafgiftslovens procesliste er afhængig af EUs godkendelse efter reglerne om statsstøtte.

Lovforslaget,der således indeholder en række forbedringer for erhvervene og husstandene vil medføre et mindreprovenu på ca. 170 mio. kr. årligt.

Folketingets hjemmeside