Skatteministeriet
28. januar 2014

L189 (Folketingsåret 2001-02)

Ændring af lønsumsumsafgift (fritagelse for aftenskoler mv) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L189 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af lov om lønsum mv.

(Fritagelsefor fri folkeoplysende virksomhed og undervisning i børnehave og 1. 10. klasse)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ______________

Formålet med lovforslaget er at fritage den frie folkeoplysende virksomhed og undervisning i børnehaveklasse og 1. 10. klasse for betaling af lønsumsafgift.

Forslaget skal ses i lyset af, at faldende offentlige tilskud har bevirket, at nogle privateskoler og folkeoplysende foreninger, herunder specielt aftenskoler, ikke længere får offentlige tilskud svarende til over 50 procent af driftsomkostningerne,hvilket er betingelsen for at foreningerne, skolerne m.v. kan anses som tilhørende den offentlige lønsumsafgiftsfrie sektor.

Eftergældende lov er kun en del af den frie folkeoplysende virksomhed undtaget for betaling af lønsumsafgift uanset det offentlige tilskuds størrelse nemlig amatørsport. Forslaget udvider denne fritagelse og skaber en ligestilling af al den frie folkeoplysende virksomhed, som er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Forslaget skønnes at medføre et samlet provenutab for staten på ca. 5½ - 6 mio. kr. årligt,under forudsætning af uændret tilskudsstruktur m.v. Herunder forventes fritagelsen af folkeoplysende virksomhed at medføre et tab på ca. 5 mio. kr. og fritagelsen af undervisning i børnehaveklasse og 1. 10. klasse ca. ½ - 1 mio. kr.

Det samlede provenutab for 2002 skønnes at blive ca. 1,5 mio. kr., idet de ændrede regler foreslås at træde i kraft 1. juli 2002.

Folketingets hjemmeside