Skatteministeriet
28. januar 2014

L181 (Folketingsåret 2001-02)

Ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v Blandt andet gul-plade biler - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L181 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgiftefter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift afmotorkøretøjer m.v. samt ændring af ligningsloven (Skattestop, afgiftsnedsættelse for miljøvenlige motorcykler, afgiftsfritagelsefor køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af bilerog motorcykler, ændrede regler for brugte biler m.v. samt ændret firmabilbeskatningaf varebiler)

Regeringen har indførtskattestop, hvorfor det forslås, at de beløb, der i 2002 har været opkræveti vægtafgift og grøn ejerafgift af personbiler, varebiler m.v. også gælder i2003 og fremover. For så vidt angår registreringsafgiften medfører reguleringernebilligere biler end ellers. Denne regulering forslås videreført.

Vægtafgiften af motorcykler med lav forureningforeslås midlertidigt nedsat, så dem der først køber en motorcykel med lav forureningfår mest glæde af nedsættelsen.

Busser til undervisning (køreskolebusser) foreslåsfritaget for registreringsafgift. Disse busser, har i dag samme registreringsafgiftsom hvis de var til privat brug, uagtet at der er tale om et investeringsgode.

Dernæst foreslås, at registreringsafgiften afbrugte biler eller motorcykler godtgøres ved udførsel. Det medfører, at registreringsafgiftenikke længere hindrer herboende i at tage deres bil eller motorcykel med sig,når de tager bopæl i et andet land.

Når det gælder brugte biler og motorcykler,der indføres her til landet, foreslår regeringen modernisering af både arbejdsgangenog selve vurderingen. Arbejdsgangen moderniseres ved at den indledende identifikationaf bilerne overføres til Statens Bilinspektion, der i forvejen skal syne bileneller motorcyklen. Det betyder bl.a., at forhandlere af brugte importerede bilerog motorcykler kan betale depositum for flere køretøjer uden nødvendigvis atskulle medbringe dem alle til ToldSkat. Dernæst foreslås det, at afgiftsberegningenfor de nyeste brugte biler skematiseres, hvorved den også bliver mere forudsigelig.

Statens Bilinspektion foreslås også at kontrollerernye eller genopfriskede stelnumre.

Endelig ønsker regeringen at lette det administrativebesvær for borgerne ved at nedbringe behovet for anvendelse af kørebøger veden ændret beskatning af firmabiler på gule nummerplader.

Fastlåsningen af satser m.v. på 2002-niveauskønnes at medføre et årligt provenutab på 265 mio. kr., mens godtgørelsesordningpå lidt længere sigt skønnes at give provenugevinst på ca. 25 mio. kr. De øvrigeforslag har ikke nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Folketingets hjemmeside