Skatteministeriet
28. januar 2014

L180 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven (Modernisering af vurderingsorganisationer) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L180 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven og andreskattelove (Forenkling og modernisering af vurderingsorganisationen og vurderingsprocessenm.v.)

Iregeringspapiret om nedlæggelse af råd og nævn anføres, at der skal ske en tilpasningaf bevillinger og eventuelle opgaver for vurderingsråd og skyldråd. Lovforslagetsformål er på baggrund heraf at forenkle og modernisere vurderingsorganisationenog vurderingsprocessen.

Vurderingsorganisationen

Efter forslagetnedlægges de nuværende 224 vurderingsråd og 27 skyldråd pr. 1. maj 2002, hvorderes funktionsperiode udløber. Vurderingen foretages herefter af told- og skatteregionerne.Som klageorgan oprettes pr. 1. juli 2002 15 uafhængige vurderingsankenævn(ét for hvert af de 14 amter og ét fælles for København og Frederiksberg Kommune)med i gennemsnit 5 medlemmer og sekretariatsbistand af regionerne (ikke de sammepersoner, der har foretaget vurderingen).

Vurderingsprocessen

Set i lyset af skattestoppet og ønsket om regelforenklingforeslås enklere lettere administrerbare mere forsigtige og fornuftige reglerfor vurderingen af fast ejendom. I forbindelse hermed foreslås:

  • Forenklingaf vurderingsforslagssystemet, således at der fremover opereres med færreparametre end i dag - der tages hensyn til ejendommens beliggenhed, arealog alder, hvorimod der ikke gives tillæg for stråtag, brændeovn eller solvarme,ligesom der ikke skal tages hensyn til ejendommens badeværelses-, toilet-eller køkkenforhold eller lignende.
  • Reduktion af antallet af vurderedeejendomme, idet der kun skal foretages vurdering i de tilfælde, hvor dethar betydning for ejendomsbeskatningen - hvis en kommune ønsker en vurderingaf ejendomsværdien af hensyn til dækningsafgiften eller en anden myndighedeller en borger ønsker en særskilt vurdering, må staten kompenseres.
  • Vurdering hvert andet år (modnu, hvert år) ejerboliger i ulige år, andre ejendomme i lige år - med mellemliggendeårsreguleringer på amtsniveau og mellemliggende årsomvurderinger af ejendomme,hvor der er sket større ændringer af grund eller bygning.
  • Samtidigudsendelse af vurderingsmeddelelse og selvangivelse, første gang i foråret2004. I forbindelse hermed ændres vurderingsterminen fra 1. januar til 1.oktober i vurderingsåret, første gang 1. oktober 2003. Det indebærer f.eks.,at grundskylden for 2005 opkræves på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1.oktober 2003 (i stedet for ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004). Af hensyntil beregningen af grundskylden for 2004 foretages en særskilt maskinel reguleringaf grundværdierne pr. 1. januar 2002 til 1. januar 2003. Det indebærer også,at ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien pr. 1. oktoberi indkomståret (mod nu af ejendomsværdien pr. 1. januar i indkomståret). Dettehar imidlertid ikke den store betydning som følge af skattestoppet.

Detindføres en særregel for store parcelhusgrunde og sommerhusgrunde, hvorefter det såkaldte byggeretsprincip ikke skal gælde i de tilfælde, hvor parcelhuseteller sommerhuset er placeret således på grunden, at grunden ikke kan udstykkes.

Provenu

Forslagetvedr. modernisering og forenkling af vurderingsprocessen skønnes kun at havemeget begrænsede provenumæssige konsekvenser, men kan afhængig af udviklingeni ejendomspriserne indebære tidsmæssige forskydninger af ejendomsværdiskatteprovenuet.

Forslaget om,at byggeretsprincippet ikke skal gælde, når ejendommens placering på grundenhindrer udstykning, skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et årligt provenutabpå grundskylden i størrelsesordenen 10 mill.kr. fra og med indkomståret 2005.

Deprovenumæssige konsekvenser vedrører alene kommuner og amter.

Folketingets hjemmeside