Skatteministeriet
28. januar 2014

L14 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven (skattefrihed for lommepenge og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, m.v.) Fremsat af S og R - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L14 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af ligningsloven (skattefrihed for lommepenge og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, m.v.)(L 14)

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 16 fremsat af den tidligere regerings skatteminister. L 16 bortfaldt i forbindelse med valget.

Formålet med lovforslaget er at sikre skattefrihed for gaver, der hidrører fra indsamlede bi­drag, og for lomme- og tøjpenge, der ydes af de sociale myndigheder til børn, der er anbragt uden for eget hjem. Formålet er endvidere at sikre fortsat skattefrihed for specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse og for visse andre ydelser til uddannelse. Lovforslaget indeholder således fire delelementer.

Gaver

Der foreslås ingen ændringer i den eksisterende praksis vedrørende reglerne om skattefrihed for gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag. Det foreslås imidlertid præciseret i lovteksten, at reglerne også kan anvendes til at skattefritage indsamlede bidrag, der er ydet til alvorligt syge/tilskadekomne eller til personer, der har været udsat for en ulykke eller katastrofe, eller til disses efterladte.

Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Støtte blev tidligere ydet i medfør af lov om aktiv socialpolitik, hvilket medførte at støtten var skattefri. Fra 1. januar 2001 tildeles støtte efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, hvilket har medført at støtten er blevet skattepligtig. Dette har ikke været tilsigtet, hvorfor der foreslås skattefrihed for støtten med virkning fra 1. januar 2001.

Lommepenge

Skattefriheden for lomme- og tøjpenge skal efter forslaget gælde i det omfang, beløbene ikke overstiger de vejledende satser udsendt af Kommunernes Landsforening og Amtsråds­forening­en. Beløbene er efter de gældende regler skattepligtige som A-indkomst, da de be­tragtes som social overførselsindkomst. I praksis bliver der dog på grund af barnets personfradrag kun tale om beskatning, hvis barnet eller den unge har en del erhvervsarbejde.

Forslaget har til formål at fjerne den forskelsbehandling, der kan opstå i nogle tilfælde, fordi et plejebarns er­hvervsindtægter ikke kan rummes inden for personfradraget i samme omfang, som det gælder for et hjemmeboende barn med skattefrie lommepenge. Forslaget om skattefrihed for lomme- og tøjpenge medfører endvidere en administrativ lettelse for institutioner m.v., som ikke længere vil skulle foretage indberetning til Told og Skat om de udbetalte beløb.

Visse ydelser til uddannelse

Det foreslås at sikre, at reglen om skattefrihed for visse ydelser til ud­dannelse også omfatter sådanne ydelser til personer, der deltager i arbejdsmar­kedsuddannel­ser. Det foreslås endvidere at sikre fortsat skattefrihed for visse ydelser, der i en overgangsperiode forsat ydes efter reglerne i den nu ophævede lov om støtte til voksenuddan­nelse.

Provenu

For finansåret 2002 medfører lovforslaget samlet set et provenutab på under 1 mill. kr.

Regeringens holdning

Regeringen finder, at der er tale om et fornuftigt forslag, og kan derfor støtte det.

Folketingets hjemmeside