Skatteministeriet
28. januar 2014

L137 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af momsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L137 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af momsloven

(Forhøjelse af momsregistreringsgrænsen , momsfritagelse for almenvelgørende foreninger, lempelser i reglerne om momsafregning m.v.)

________

Formålet med lovforslaget er dels at mindske nogle af de mange byrder, som i dag er pålagt dansk erhvervsliv, dels at styrke det frivillige foreningsarbejde.

Som et led i Regeringens konkurrenceevnepakke foreslås grænsen for momsregistrering forhøjet fra 20.000 kr. til 50.000 kr. i årlig omsætning. Endvidere foreslås reglerne for momsafregning lempet.Grænsen for store virksomheder - dvs. virksomheder, der skal afregne moms hver måned - foreslås forhøjet fra 10 til 15 mill. kr. i årlig omsætning.Yderligere foreslås de store virksomheders frist for angivelse og betaling af juni-momsen forlænget fra 25. juli til 10. august.

Dernæst foreslås der gennemført en momsfritagelse for salget i almennyttige og almenvelgørende foreninger.

Endelig foreslås en momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb her i landet.

Forslaget medfører et samlet varigt provenutab i størrelsesordenen 185 mill. kr. årligt. Erhvervslivet får likviditetslettelser med en skønnet rentevirkning på ca. 90 mill. kr. årligt. Dertil kommer administrative lettelser for de store momsvirksomheder og det frivillige foreningsliv.

Det foreslås, at de nye regler træderi kraft 1. juli 2002 - dog således, at fristforlængelsen for de store virksomheders juni-moms gælder fra juni i år.

Folketingets hjemmeside