Skatteministeriet
28. januar 2014

L136 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, abejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love (Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L136 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven,ligningsloven og andre love

(Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.)

Formålet med dette lovforslag er primært at foretage justeringer i skattelovgivningen som følge af førtidspensionsreformen m.v. Baggrunden er, at den tidligere regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti,Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti i december 2000 indgik Aftale om førtidspensionsreform og det rummelige arbejdsmarked.Aftalen udmøntede sig i lovgivning på Socialministeriets område, som har medført et behov for konsekvensrettelser på Skatteministeriets område.

Vedtagelsen af førtidspensionsreformen indebærer bl.a., at førtidspension fra 1. januar 2003 bliver tilkendt efter arbejdsevnekriteriet. Derfor foreslås det at ændre begrebet nedsat funktionsevne til nedsat arbejdsevne de steder i skattelovgivningen,hvor disse begreber henviser til lov om social pension. Endvidere findes derefter førtidspensionsreformens ikrafttræden kun ét niveau for førtidspension.Det foreslås derfor, at pensionsbeskatningsloven ændres, så det nye førtidspensionsbegreb anvendes i stedet for begreberne højeste førtidspension og mellemste førtidspension.

Personer, der inden førtidspensionsreformens ikrafttræden den 1. januar 2003 modtager førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg, eller for hvem der er påbegyndt sag herom, vil fortsat være omfattet af de hidtil gældende regler i sociallovgivningen. Påden baggrund tilrettes skattelovgivningen, så der tages højde for dette.

Yderligere foreslås det, at modtagere af fleksydelse skattemæssigt sidestilles med efterlønsmodtagere.

Endvidere nødvendiggør førtidspensionsreformenm.v. konsekvensændringer i arbejdsmarkedsfondslovens § 1, som regulerer, hvilke af statens udgifter, der finansieres gennem Arbejdsmarkedsfonden. Der er alene tale om en nødvendig teknisk justering som følge af førtidspensionsreformen m.v., som sikrer, at henvisningerne til de eksisterende udgiftsområder er korrekte.

Lovforslaget skønnes kun i meget begrænset omfang at have økonomiske konsekvenser. Lovforslaget skønnes ikke at have erhvervsmæssige, miljømæssige eller EU-retlige konsekvenser.De skattemæssige konsekvensændringer, der relaterer sig til førtidspensionsreformens regler, som træder i kraft den 1. januar 2003, foreslås at have virkning frasamme dato.

Folketingets hjemmeside