Skatteministeriet
28. januar 2014

L11 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L11 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Livsforsikringsselskabers fradrag, pensionsafkastbeskatning af livsforsikringsbestande under administration, friholdelse for pensionsafkastskat, ejendomsdatterselskaber, akkumulerende investeringsforeninger, opdeling af udloddende investeringsforeninger m.v.)

Ved lov nr. 925 af 23. oktober 2001 blev der gennemført regler med henblik på at forbedre livsforsikringsselskabernes solvens. Baggrunden var de kraftige kursfald på aktiemarkedet efter terrorangrebene i USA den 11. september. Lovforslaget følger op på dette initiativ ved at justere de gældende skatteregler for livsforsikringsselskaber, så de fungerer mere hensigtsmæssigt i en situation med meget kraftige kursfald. Forslaget indebærer, at livsforsikringsselskaberne kan undgå en betydelig skattepligtig indkomst, hvis selskaberne må tilbageføre hensættelser til dækning af kursfald på deres aktiebeholdninger. Samtidig fjernes begrænsningerne i adgangen til at fradrage tab på aktiebaserede finansielle kontrakter. Det forbedrer livsforsikringsselskabernes vilkår ved afdækning af kursrisiko på deres aktiebeholdninger.

Det foreslås endvidere at fastlægge, hvad det betyder for pensionsbeskatningen og pensionsafkastsbeskatningen, hvis Finanstilsynet griber ind over for et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse ved at tage forsikringsbestanden eller bestanden af pensionstilsagn under administration og tilbagekalde koncessionen til at drive livsforsikringsvirksomhed. I den forbindelse foreslås bl.a., at den skattemæssige behandling af forsikringstagere og pensionskassemedlemmer skal være uændret selv om, at Finanstilsynet tilbagekalder et livsforsikringsselskabs eller en pensionskasses koncession.

Lovforslaget indeholder desuden en genfremsættelse af L 37, folketingsåret 2001-2001, 1. samling. Denne del af lovforslaget indeholder en række tekniske ændringer af bl.a. pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og selskabsskatteloven. Hermed opfylder regeringen tilsagn, der blev afgivet af den tidligere regering (S og R) i forbindelse med L 93 fra efteråret 1999 og L 71 fra efteråret 2000.

 Det foreslås

  • at ændre reglerne for den skematiske friholdelse for pensionsafkastskat af livrenter uden ret til bonus og opsparing foretaget før 1983 som følge af, at værdiansættelsesprincippet i pensionsafkastbeskatningsloven for danske obligationer m.v. fra og med indkomståret 2002 ændres fra det såkaldte matematiske kursopskrivningsprincip til markedsværdi,
  • at justere værnsregler, der tilsigter at neutralisere utilsigtede skattefordele,
  • at give indeksobligationsbaserede investeringsforeninger mulighed for at eje aktier i egne administrationsselskaber,
  • at give livsforsikringsselskaber mulighed for ved indkomstopgørelsen 2002 at medregne et større beløb, end de er pligtige til efter de gældende regler. Dette foreslås med henblik på, at beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven skal kunne rumme fradraget for de store skattepligtige indkomster, der forventes i indkomståret 2002,
  • at præcisere og justere reglerne om ejendomsdatterselskaber, der fuldt ud ejes af pensionsafkastskattepligtige pensionsinstitutter,
  • at give pengeinstitutter mulighed for at eje en handelsbeholdning af beviser i akkumulerende investeringsforeninger, der udelukkende henvender sig til pensionsafkastskattepligtige,
  • at forlænge tidsfristen for opdeling af udloddende investeringsforeninger og at give mulighed for grenopdeling.

Af hensyn til en afklaring af pensionsbranchens situation må det anses for væsentligt hurtigt at få gennemført regler for livsforsikringsselskaber, der i større grad end de gældende regler tager højde for en situation med meget kraftige kursfald.

Provenuvirkning

Med forslaget undgås, at selskaberne i år med store aktiekursfald og herunder i 2001, som utilsigtet konsekvens af gældende regler får store skattepligtige indkomster og dermed en betydelig selskabsskat, som i efterfølgende år gradvist bliver ført tilbage til selskaberne igen.

Genfremsættelsen af lovforslag L 37 anslås at indebære et provenutab på ca. 5 mill. kr. i indkomståret 2002. I de efterfølgende år vil provenutabet aftage for efter en længere årrække helt at forsvinde. Finansårsvirkningen i 2002 skønnes til et provenutab på 5 mill. kr. Der er ikke kommunevirkning heraf.

Folketingets hjemmeside