Skatteministeriet
28. januar 2014

L107 (Folketingsåret 2001-02)

Lovforslag om ændring af ligningsloven og personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L107 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af lovforslag om ændring af ligningsloven og personskatteloven (forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter)

Formålet med dette forslag er at styrke forskningen i det danske samfund herunder såvel erhvervslivets forskning som den offentlige forskning.

I regeringsgrundlaget af 26. november 2001 fremgår det, at tilvejebringelsen af ny viden er afgørende i en vidensøkonomi.Forskning er et vigtigt element for at kunne frembringe denne nye viden, og det er derfor vigtigt, at forskningen får bedre vilkår. Forskning er ligeledes et bærende element i den fremtidige erhvervsudvikling, idet fortsat vækst og konkurrencedygtighed er forbundet med virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling. Forskning øger virksomhedens omkostninger, og det er usikkert,om virksomhederne vil kunne tjene forskningsudgifterne ind igen. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne gives et incitament til at investere i forskning og udvikling.

Det er regeringens opfattelse,at dette incitament bedst gives ved at indføre et 150 pct. fradrag for udgifter til samfinansierede forskningsprojekter. Regeringen foreslår som en forsøgsordning i år 2002 og 2003 at øge det skattemæssige fradrag for virksomhedernes udgifter i forbindelse med samfinansierede forskningsprojekter indgået mellem en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution. Forslaget vil øge andelen af samfinansierede forskningsprojekter og hermed det generelle forskningsniveau i erhvervslivet.

Det er en betingelse for at opnå dette ekstrafradrag, at forskningsprojektet er godkendt af et statsligt forskningsråd.De nærmere retningslinier for godkendelsen udarbejdes af ministeren for videnskab,teknologi og udvikling.

Ordningen, der har en årlig udgiftsramme på 166,67 mill. kr., skønnes at medføre et provenutab for stat og kommune på tilsammen 25 mill. kr. i hvert af de to år ordningen løber. Provenutabet vil fremkomme i takt med, at udgifterne afholdes. I finansåret 2002 skønnes der ikke at fremkomme et nævneværdigt provenutab.

Folketingets hjemmeside