Skatteministeriet
28. januar 2014

L100 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L100 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove

(Loft over ejendomsværdiskatten ogejendomsværdiskat ved flytning)

Formålet med forslaget er, at lægge loft over ejendomsværdiskatten. Desuden sikres med forslaget, at ejere af en fast ejendom, der flytter fra en ejendom til en anden ikke skal betale dobbelt ejendomsværdiskat, og at ejendomsværdiskat ikke skal betales af ubeboelige ejendomme.

Loft over ejendomsværdiskatten.

Der lægges et loft over ejendomsværdiskatten, således at ejendomsværdiskatten fremover ikke stiger.

Det skal ske ved at fastfryse ejendomsvurderingen, som er grundlag for ejendomsværdiskatten. Udgangspunktet er den automatiske regulering af ejendomsvurderingen, der indgår i forskudsopgørelsen for 2002. Det er 2001-vurderingen med tillæg af 5 procent. Hvis den endelige vurdering for 2002 faktisk er lavere end 2001-vurderingen med tillæg af 5 procent, anvendes den dog som loft.

Hvis ejendomsværdierne falder under loftet, vil ejendomsværdiskatten også falde. Hvis ejendomsværdiskatten først falder, vil ejendomsværdiskatten igen kunne stige op til det fastsatte loft.

Ved salg af en ejerbolig overtager den nye ejer den tidligere ejers loft over grundlaget for ejendomsværdiskatten.

Hvis der på en ejendom efterfølgende foretages til- eller ombygning m.v. forhøjes beregningsgrundlaget for loftet, så grundlaget svarer til hvad en sådan ejendom ville have været vurderet til i 2001 med tillæg af 5 pct./vurderet til i 2002. Ved nybygning opgøres beregningsgrundlaget for loftet, så grundlaget svarer til hvad en sådan ejendom ville have været vurderet til i 2001 med tillæg af 5 pct./vurderet til i 2002.

Efter gældende regler begrænses stigningen i ejendomsværdiskat fra år til år, således at den ikke altid i det aktuelle år stiger i det omfang det pågældende års vurdering berettiger til. Den overskydende ejendomsværdiskat fremføres til de kommende år.

Det foreslås, at overskydende ejendomsværdiskat, der ikke har udløst en stigning i ejendomsværdiskatten i 2002, bortfalder. Den udløses ikke for samme ejere i samme bolig. Det sker ved at fradraget i 2002 fastfryses for den enkelte ejer, og videreføres som et fast fradrag i ejendomsværdiskatten fremover.

Som en særlig overgangsordning i ejendomsværdiskatteloven er den indkomstafhængige nedslagsprocent for pensionister blevet indfaset over en årrække. Indfasningen skulle afsluttes i 2003 med en nedslagsprocent på 6. Det foreslås, at nedslagsprocenten fastfryses på 2002-niveauet, dvs. 5 pct.

For udenlandske ejendomme anvendes handelsprisen i stedet for den offentlige vurdering. For ejendomme, der beskattes efter statsskattelovens lejeværdiregler anvendes markedslejen. Loftet opgøres for disse ejendomme efter en forenklet model, hvor årsopgørelsen for 2001 anvendes i stedet for forskudsregistreringen, og hvor om-, til- og nybygninger indgår med værdien i opførselsåret. Der er tale om et begrænset antal ejendomme med atypiske forskudsregistreringer.

Ejendomsværdiskat ved flytning

Ved flytning fra en ejendom foreslås, at der alene skal betales ejendomsværdiskat af den gamle bolig indtil udflytningen, og at ejendomsværdiskat af den nye bolig først skal betales fra indflytningen. Ved sommerhuse, hvor sæsonen ikke varer hele året, er det fundet uhensigtsmæssigt at lægge vægt på ind- og udflytning. Endvidere foreslås, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat af ubeboelige ejendomme.

Administrative omkostninger.

Lovforslaget skønnes samlet at medføre engangsudgifter for Told og Skat på mellem 15 og 20 mill. kr. til edb-udvikling.

Dertil kommer årlige driftsudgifter på 200.000 kr.

Provenu

Loftet over ejendomsværdiskatten skønnes i 2002 at medføre et provenutab på ca. 150 mill. kr. Hele provenutabet vedrører kommunerne, heraf 2/3 kommunerne og 1/3 amtskommunerne. For finansåret 2002 skønnes der ikke at fremkomme et provenutab. I 2003 skønnes provenutabet at udgøre ca. 0,6 mia. kr. under forudsætning af, at ejendomsvurderingerne i gennemsnit stiger 3 pct. i 2003.

Ophævelsen af ejendomsværdiskat ved fraflytning mv. skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 50 mill. kr. Hele provenutabet vedrører kommunerne, heraf 2/3 primærkommunerne og 1/3 amtskommunerne. For finansåret 2002 skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 40 mill. kr.

Folketingets hjemmeside