Skatteministeriet
28. januar 2014

B38 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til folketingsbeslutning om forbedret retssikkerhed for borgere i skattesager stillet af Det Radikale Venstre -resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
B38 (Folketingsåret 2001-02)

Skatteministeriet Departementet 14. januar 2002

Resumé af Forslag til folketingsbeslutning om forbedret retssikkerhed for borgere i skattesager stillet af Det Radikale Venstre (B 38)

Beslutningsforslaget går ud på at opfordre regeringen til i indeværende folketingssamling at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de fornødne administrative ændringer, der forbedrer borgernes retssikkerhed. Principperne i forbindelse med omkostningsgodtgørelse i skattesager mv. skal ændres fra den nuværende 50 pct.´s regel til samme princip, som gælder ved domstolene.

Dette indebærer bl.a., at det er den instans, som træffer afgørelse i selve sagen, som samtidig afgør, hvor stor omkostningsgodtgørelsen skal være, og at omkostningsgodtgørelsen skal ske ud fra udgangspunktet, at der er 100 pct. ´s omkostningsgodtgørelse, hvis skatteyderen opnår 100 pct.´s medhold i en sag.

Efter det lovforslag, som det er tanken, at skatteministeren fremsætter den 17. januar d.å., ydes der en godtgørelse på 100 pct., hvis skatteyderen vinder sin skattesag helt eller i overvejende grad. Konstateres det således, at skatteyderen blot har vundet sagen i overvejende grad, udløs-er dette en godtgørelse på 100 pct.

Svagheden ved det princip, som ifølge beslutningsforslaget skal følges ved udmåling af godtgørelsens størrelse, er, at myndighederne skal finde frem til netop den størrelse godtgørelse, som sagens udfald er udtryk for. Opnår skatteyder således medhold med 56 pct., udbetales en godtgørelse på 56 pct. Men hvilken vægtning i procent skal man f.eks. give det forhold, at sagen er principiel ? Dette forhold må jo rimeligvis tillægges en vis vægt.

Princippet vil være vanskeligt at administrere, og en sådan ordning vil nemt kunne give anledning til mange tvister mellem borgerne og myndighederne og dermed mange klagesager.

I lyset af, at regeringen selv fremsætter et lovforslag om fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager, kan regeringen ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag.