Skatteministeriet
28. januar 2014

Lovforslag 2001-02

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2001-02.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2001-02

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

2. samling

L 204 - Forslag til ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv
(Ophævelse af afgiften på smøreolier mv)
(Lov nr. 395 af 06/06/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 194 - Forslag til generationsskifte/succession m.v.
(Lov nr. 394 af 06/06/2002)
Resumé af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 191 - Forslag om tilskud til miljøvenlige lastbiler
(EURO 3)
(Lov nr. 293 af 15/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 190 - Forslag til ændret kraftvarmebeskatning mv.
(Lov nr. 393 af 06/06/2002)
Resumé af Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift afstenkul, brunkul, koks m.v....
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 189 - Forslag til ændring af lønsumsumsafgift
(fritagelse for aftenskoler mv)
(Lov nr. 392 af 06/06/2002)
Resumé af forslag til lov om ændring af lov om lønsum mv. (Fritagelsefor fri folkeoplysende virksomhed og undervisning i børnehave og 1. 10...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 188 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven
og ligningsloven.
(Afskrivning af kunstkøb og skattefrihed for visse
hæderspriser) (Lov nr. 391 af 06/06/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 181 - Forslag til ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v
Blandt andet gul-plade biler. (Lov nr. 342 af 27/05/2002)
Resumé af forslag til om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgiftefter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift afmotorkøretøjer m.v...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 180 - Forslag til lov om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven
(Modernisering af vurderingsorganisationer)
(Lov nr. 292 af 15/05/2002)
(Forenkling og modernisering af vurderingsorganisationen og vurderingsprocessen m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 137 - Forslag til lov om ændring af momsloven
(Lov nr. 291 af 15/05/2002)
Momsfritagelse for velgørende og almennyttige foreningers salg af varer og tjenesteydelser ved afholdelse af foreningsaktiviteter
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 136 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, abejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love
(Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.)
(Lov nr. 271 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 135 - Forslag til ændring af lov om indskud på etableringskonto og investeringsfonds
(Udvidelse af etableringskontoordningen m.v.)
(Lov nr. 390 af 06/06/2002)
Resumé af forslag til folketingsbeslutning om etablering af kompetenceopsparingsordninger for arbejdstagere Repræsentanter for Kristeligt Folkeparti har den 24 ...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 108 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(Lov nr. 108 af 08/05/2002)
Afskaffelse af efterbeskatningskravet i kildeskattelovens § 48 E m.v.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 107 - Forslag til lovforslag om ændring af ligningsloven og personskatteloven
(Lov nr. 269 af 08/05/2002)
(forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 100 - Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove
(Lov nr. 290 af 15/05/2002)
Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 99  -Forslag til strukturtilpasninger m.v.
(Lov nr.313 af 21/05/2002)
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven,virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 97 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger)
(Lov nr. 389 af 06/06/2002)
Formålet med lovforslaget er at gøre sundhedsbehandlinger, som arbejdsgiveren betaler for sine medarbejdere, skattefri.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 96- Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
(Lov nr. 268 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 95 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Slovenien
(Lov nr. 267 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 94 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Portugal
(Lov nr. 266 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 92 - Forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed
(tonnageskatteloven) og forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (ændringer som følge af tonnageskatteloven)
(Lov nr. 264 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 67 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger)
(Lov nr. 394 af 28/05/2003)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 55 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Lov nr. 263 af 08/05/2002)
Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 54 - Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven
(Lov nr. 388 af 06/06/2002)
Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 48 - Forslag til lovforslag om ændring af ligningsloven
(Større skattefrihed ved udlejning af værelser)
(Lov nr. 262 af 08/05/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til lov om ændring af toldloven
(Lov nr. 387 af 06/06/2002)
Lovforslaget om ændring af toldloven er et af elementerne i regeringens forslag med henblik på at styrke bekæmpelsen af terrorisme (antiterrorpakken).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(skattefrihed for lommepenge og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, m.v.)
Fremsat af S og R. (Lov nr. 135 af 20/03/2002)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 12 - Forslag til lov om ændring af momsloven
(ændringer af regler om fiskalrepræsentant)
(Lov nr. 1088 af 19/12/2001)
Regeringen foreslår at ændre reglerne om den fiskale repræsentant i momsloven med henblik på at gennemføre et nyt direktiv. Direktivet har til formål at forbedre handelsvilkårene i det Indre Marked og afskaffer muligheden for at medlemsstaterne kan kræve registrering ved en fiskalrepræsentant, når virksomheden er fra en anden EU-medlemsstat. Den fiskale repræsentant er en økonomisk byrde for særligt de små og mellemstore virksomheder.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 11 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven
(Lov nr. 1033 af 17/12/2002)
Skattefritagelse for afkast af pensionsinstitutters boligbyggeri
Resumé / Folketingets hjemmeside

B38 - Forslag til folketingsbeslutning om forbedret retssikkerhed for borgere i skattesager stillet af Det Radikale Venstre
Skatteministeriet Departementet 14. januar 2002
Resumé

B 39 Beslutningsforslag om klarere regler for afgrænsningen af sort arbejde
Resumé

B59 - (KrF) Forslag til folketingsbeslutning om etablering af kompetenceopsparingsordninger for arbejdstagere
Resumé