L 29 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven

og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)

Lovforslaget indeholder en række forenklinger og tilpasninger af reglerne på motorområdet, så borgere og virksomheder ikke pålægges uhensigtsmæssige eller utilsigtede økonomiske eller administrative byrder. Det foreslås bl.a.:

  • at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om terminaladgang til ejer- og brugeroplysninger i Køretøjsregistreret for øvrige virksomheder, der varigt og i ikke uvæsentligt omfang har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres hverv.
  • at deltidsbrandmænd m.v., der tilkaldes til udrykning, mens de udfører deres normale hverv, hvor de kører i en gulpladebil, får mulighed for at købe et dagsbevis, efter kørslen er foretaget.
  • at virksomheder, der fremstiller udstyr til køretøjer, herunder lydudstyr, kan anskaffe køretøjer uden registreringsafgift, når virksomheden kun anvender køretøjerne til at afprøve det fremstillede udstyr.
  • at visse påhængskøretøjer undtages fra krav om betaling af udligningsafgift, og at der ved registrering af køretøjerne ikke skal angives oplysninger om drivkraft for det trækkende køretøj.
  • at tidspunktet for offentliggørelse og anvendelse af standardformularer, som leasingvirksomheder skal anvende ved indgåelse af leasingaftaler og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, udskydes.

For at tydeliggøre reglerne og indføre administrative forenklinger for Skatteforvaltnin-gen, som bl.a. vil få bedre mulighed for at hindre misbrug, foreslås det:

  • at Skatteforvaltningen kan afvise en anmodning om eksportgodtgørelse, hvis der er tinglyst pant eller andre rettigheder over køretøjet.
  • at Skatteforvaltningen gives bedre muligheder for at afslå en anmodning om registrering som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven.

Med henblik på at implementere CBE-direktivet om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser foreslås det:

  • at Rigspolitiet kan give de øvrige medlemsstater adgang til at foretage automatiserede søgninger i politiets register vedrørende oplysninger om køretøjer og køretøjers ejere eller indehavere.

Endelig indeholder lovforslaget elementer, der er aftalt i aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017. Det foreslås:

  • at pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier ophæves.
  • at der indføres bagatelgrænser for registrering og afregning af afgift i visse afgiftslove.

De foreslåede ændringer skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 30 mio. kr. i 2019 faldende til 25 mio. kr. i 2025. I varig virkning skønnes lovforslaget at indebære et mindreprovenu på 25 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Forslagene er finansieret i forbindelse med aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Høring

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig David Fristrup Simonsen, tlf 7238 2536