Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

(Nedsættelse af elvarmeafgiften)

Lovforslaget indeholder en nedsættelse af elvarmeafgiften, som er aftalt mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017.

Ydermere er der en 2. februar 2018 indgået forståelse mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at fremrykke nedsættelsen af elvarmeafgiften til 1. maj 2018. Der blev med Vækstplan DK afsat en ramme på 300 mio. kr. årligt fra 2016 til skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Det har taget længere tid at udvikle en model for succession til erhvervsdrivende fonde end oprindeligt forventet, hvorfor en del af midlerne udmøntes til at fremrykke nedsættelsen af elvarmeafgiften.

Med dette lovforslag gennemføres nedsættelsen og fremrykningen af elvarmeafgiften.

Med forslaget bliver det billigere at være dansker for de mange familier, der bruger el som opvarmning i deres boliger. Forslaget vil derfor være til gavn for helt almindelige danskere og for dansk erhvervsliv. Endvidere fremmes den grønne omstilling med forslaget. Med nedsættelsen øges tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper m.v. i fjernvarmeproduktionen såvel i husholdninger som erhverv. Desuden øges tilskyndelsen til at nyttiggøre overskudsvarme i erhverv. Nedsættelsen af elvarmeafgiften vil således fremme elektrificeringen i varmeforsyningen og dermed styrke den grønne omstilling.

Det foreslås, at elvarmeafgiften nedsættes med 15 øre pr. kWh fra og med den 1. maj 2018 til den 31. december 2019 i forhold til niveauet i dag.  Fra og med den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 nedsættes elvarmeafgiften med 20 øre pr. kWh, og fra og med den 1. januar 2021 og frem nedsættes elvarmeafgiften med 10 øre pr. kWh i forhold til niveauet i dag.

Nedsættelsen skønnes at medføre en umiddelbar lempelse på 175 mio. kr. i 2018, 285 mio. kr. i 2019, 405 mio. kr. i 2020 og 215 mio. kr. i 2021. Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 90 mio. kr.

Forslaget foreslås at have virkning fra den 1. maj 2018.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf. 7237 4854

Høring