Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven

(ny målemetode for visse bilers brændstofforbrug)

Fra den 1. september 2017 har der været anvendt en ny metode for måling af bilers brændstofforbrug ved nye EU-typegodkendelser – den såkaldte Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP). Lovforslaget har til formål at sikre, at tages højde for den nye målemetode i afgiftssystemet.

WLTP-metoden er under indfasning i EU og skal give et mere retvisende billede af det faktiske brændstofforbrug ved almindelig kørsel end den hidtidige metode – New Euro- pean Driving Cycle (NEDC). Fra den 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode. For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

Det foreslås, at afgiftsgrundlaget for henholdsvis brændstofforbrugsafgift og registre- ringsafgift ændres til et brændstofforbrug målt efter WLTP-metoden, når et sådant fore- ligger.

WLTP-målinger giver i gennemsnit et brændstofforbrug, der er ca. 20 pct. højere end må- linger, hvor typegodkendelsen er baseret på NEDC-metoden, dog med stor spredning.

Det foreslås derfor, at brændstofforbrug fastsat efter WLTP-metoden korrigeres med en fast faktor på 1,20, så afgiftsniveauet i gennemsnit fastholdes på det nuværende niveau.

Idet afgiftsniveauet i gennemsnit fastholdes på det nuværende niveau, og en uforudset af- giftsstigning neutraliseres, er der ikke ved det foreslåede nævneværdige økonomiske kon- sekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vil blive indarbejdet i Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transpa- rente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgø- relse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.), som er sendt i høring den 23. fe- bruar 2018 med frist for bemærkninger den 23. marts 2018.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Thomas Thorninger

Høring