L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

(Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse fondsbeskatningen til EU-retten, men samtidig sikre, at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven og modtagere af ikke-almennyttige uddelinger, der er skattepligtige i Danmark af uddelingen, samlet set ikke stilles ringere som følge af justeringen.

EU-Domstolen har ved dom af 17. september 2015, sag C-589/13, F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, fastslået, at de daværende østrigske regler var i strid med EU-rettens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed, idet de gjorde fradrag for fondsuddelinger afhængigt af, at modtageren var skattepligtig i Østrig (fondens hjemland). I Danmark er fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger ligeledes afhængigt af, at modtageren er skattepligtig af uddelingen i Danmark. Disse regler må derfor tilsvarende anses for at være i strid med EU-retten.

For at bringe fondsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten på dette punkt foreslås der derfor en justering af reglerne for fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger. Justeringen medfører, at der ikke længere kan opnås fradrag i fonden for ikke-almennyttige uddelinger til modtagere, der er skattepligtige i Danmark af uddelingen. Herved sker der en ligestilling i forhold til ikke-almennyttige uddelinger til modtagere, der ikke er skattepligtige i Danmark af uddelingen.

Ophævelsen af fradraget skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 200 mio. kr. årligt og ca. 75 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det foreslås, at merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen tilbageføres ved at nedsætte beskatningen af uddelingsmodtagerne. Det foreslås således, at modtagere af ikke-almennyttige uddelinger fra danske fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, eller fra tilsvarende skattepligtige udenlandske fonde og foreninger alene skal medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Lovforslaget har ikke været på høring forud for fremsættelsen. Lovforslaget sendes derfor i høring i forbindelse med fremsættelsen med høringsfrist den 3. november 2016.

Der er tale om et erhvervsrettet lovforslag, der ønskes vedtaget inden den 1. januar 2017.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 7237 3430

Høring / Folketingets hjemmeside