Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven

(Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde)

Regeringen vil gøre det lettere at drive selvejende teatre, daginstitutioner, privatinstitutioner og private pasningsordninger, fritidshjem og -klubber. Det administrative besvær skal således begrænses, og de enkelte institutioner skal have mere fleksible muligheder for at anvende et overskud ved virksomhed i ét år til virksomhed i de kommende år.

Det foreslås derfor at fritage teatre og daginstitutioner, privatinstitutioner samt pasningsordninger for beskatning, hvis der er tale om selvejende institutioner, hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål. Endvidere foreslås det at skattefritage producerende teatre, der er organiseret som foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til foreningens formål.

Samtidig foreslås det, at skattefritage fritidshjem og -klubber for beskatning, hvis der er tale om selvejende institutioner, og indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål.

Desuden foreslås det, at visse almennyttige foreninger og selvejende institutioner, der har en skattepligtig indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser, får mulighed for at indlevere en erklæring fremfor at indsende en selvangivelse.  

Efter lovforslaget får de foreslåede skattefritagelser virkning fra og med indkomståret 2012, dog med mulighed for institutioner og foreninger at vælge at opretholde skattepligten for indkomstårene 2012 til 2017. De øvrige ændringer får efter forslaget virkning fra og med indkomståret 2018.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jens William Grav, tlf. 7237 4311

Høring

 

Skattefritagelse af teatre skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 2 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Mindreprovenuet finansieres inden for Kulturministeriets ramme. De selvejende daginstitutioner har hidtil ikke anset sig som skattepligtige og har derfor konkret ikke betalt skat. Dette betyder, at den foreslåede skattefritagelse af de selvejende daginstitutioner mv. allerede afspejler sig i det strukturelle selskabsskatteprovenu. En virkning svarende til et mindreprovenu på ca. 17 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd er derfor allerede indregnet i de mellemfristede fremskrivninger, og forslaget medfører ikke et yderligere finansieringsbehov.