Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

Der har i længere tid været kritik af SKATs udsendelse af indbetalingskort og udstedelse af checks på småbeløb. For at imødekomme denne kritik og sikre en hensigtsmæssig balance mellem værdien for skatteyderne af en præcis afregning og omkostningerne ved administrationen forbundet hermed, foreslår regeringen, at der indføres en bagatelgrænse på 200 kr. i forbindelse med udbetaling og opkrævning fra SKAT.

Herudover foreslår regeringen to regelforenklinger, som giver udvidet adgang til at betale acontoskat og letter de administrative byrder for virksomhederne ved at forlænge frister. 

Lovforslaget indeholde følgende elementer:

  • Indførelse af en bagatelgrænse på 200 kr. for SKATs udbetaling og opkrævning. Udbetaling vil fortsat blive forsøgt foretaget over Nemkonto uanset beløbets størrelse, men hvor dette ikke er lykkedes trods flere forsøg, vil beløb på 200 kr. eller derunder blive slettet.
  • Udvidelse af selskabers adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse. Det foreslås, at selskaber, som indtræder i en ny koncernforbindelse, får mulighed for at angive og indbetale frivillig acontoskat til dækning af indkomstskatten vedrørende perioder før etableringen af den nye koncernforbindelse efter samme regler, som gælder for andre selskaber. Videre foreslås, at fristen for at anmode om omkontering af acontoskat, der er betalt inden koncernetableringen, forlænges.
  • Forlængelse af fristen for virksomhedens indberetning af oplysninger vedrørende kontant betaling eller betaling ved check i relation til virksomhedens skattemæssige fradrag for anskaffelse af aktiver, hvis værdien overstiger 10.000 kr. inkl. moms.
  • Justering af kildeskattelovens bemyndigelsesbestemmelse vedrørende fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med henblik på, at det i bekendtgørelsen til kildeskatteloven kan præciseres, at kommuner og regioner skal indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag den første hverdag (bankdag) i måneden.

Forslaget vurderes samlet set kun at have meget begrænsede provenumæssige konsekvenser. Forslaget indebærer udgifter på ca. 4 mio. kr. til systemtilretning og anvendelse af yderligere ressourcer på op til ½ årsværk. Derudover skønnes lovforslaget at indebære en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. til udsendelse af checks.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Bjørg Lilja, tlf. 7237 4765

Høring