Resumé af forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

(Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land-for-land rapportering, skærpede ”colabøder”, genoptagelse for lagerbeskattede værdipapirer m.v., ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)

Resumé af forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land-for-land rapportering, skærpede ”colabøder”, genoptagelse for lagerbeskattede værdipapirer m.v., ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)

Regeringen foreslår med lovforslaget at gennemføre en række tiltag, som understøtter indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin. Det gælder følgende elementer:

  • Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land-for-land rapportering, som skal sikre, at oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger automatisk udveksles mellem medlemsstaterne, når betingelserne herfor er opfyldt, samt sørge for, at større multinationale koncerner med en årlig konsolideret omsætning på 750 mio. euro (ca. 5,6 mia. kr.) eller derover skal foretage land-for-land rapportering.
  • Gennemførelse af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at fordoble ”colabøderne”. Baggrunden for aftalen er, at SKAT i foråret 2016 har offentliggjort en undersøgelse af illegal indførsel og handel med chokolade og sukkervarer, hvor konklusionen var, at problemet ikke er mindsket trods en øget indsats. Regeringen ønsker med aftalen at sende et klart signal om, at illegal handel med bl.a. slik ikke vil blive tolereret.

Derudover har lovforslaget til formål at gennemføre en række andre tilpasninger af lovgivningen på skatteområdet:

  • Ændring af reglerne for genoptagelse af lagerbeskattede værdipapirer m.v., så reglerne ikke fremover kan resultere i, at der kan ske dobbeltbeskatning henholdsvis dobbeltfradrag.
  • Ophævelse af bopælskravet i relation til adgangen til lån til betaling af ejendomsskatter, så betingelserne for at opnå lån er forenelige med EU-retten.
  • Ændring af reglerne for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v. og for fuld skattepligt ved udstationering for den danske stat m.v., således at reglerne fremover gælder generelt uafhængigt af statsborgerskab.

Forslaget forventes samlet set kun at have begrænsede provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Camilla Dyhr, tlf. 72 37 63 73, e-mail cd@skm.dk eller til Helene Brandt, tlf. 72 38 11 30, e-mail hbr@skm.dk.

Høring