L 99 - Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning

L 99 - Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen)

Resumé af lovforslag om ændringer som følge   af ny EU-toldkodeks

Formålet med lovforslaget er at tilrette toldloven og en række andre love som følge af, at der er vedtaget nye EU-toldregler i form af Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EU-toldkodeksen).

I takt med den øgede globalisering, er der opstået behov for en hurtigere og mere ensartet håndtering af tolden fra toldmyndighedernes side på tværs af EU-landene til gavn for erhvervslivet. EU-toldkodeksen indeholder en modernisering af EU’s toldregler, der er nødvendig for, at import og eksport kan forløbe gnidningsfrit, for at virksomhederne i EU opererer med et ensartet regelsæt, og for at virksomheder i EU har lige konkurrence. Med lovforslaget ændres toldloven m.v. med de ændringer, der er nødvendige som følge af de dele af EU-toldkodeksen, der træder i kraft pr. 1. maj 2016. Dette indebærer, at en række bestemmelser ændres eller ophæves. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forslag til ændringer:

  • Reglerne om, hvordan morarenter beregnes for toldskyld, ændres. Dette er i dag en national fastsat bestemmelse, men med EU-toldkodeksen skal en sådan morarente beregnes ens i EU, uanset hvilket land toldskylden er opstået i.
  • Reglen om begæring af godtgørelse eller regulering ændres. SKAT skal sende et forslag til afgørelse om godtgørelse i høring, såfremt der ikke gives fuldt ud medhold i begæringen om godtgørelse. Høringsfristen vil ifølge EU-toldlovgivningen fremadrettet være 30 dage mod 15 dage i dag.
  • Reglerne om sikkerhedsstillelse udvides til at sikkerhedsstillelsen også skal kunne omfatte potentiel toldskyld.
  • Begrebet ”frilagre” ophæves, da begrebet afskaffes med den nye EU-toldkodeks.

EU-toldkodeksen er en forordning, som efter EU-traktaten finder direkte anvendelse i dansk ret. Derfor er det nødvendigt at foretage en række ændringer og justeringer i national lovgivning, så det klart fremgår, hvad der gælder pr. 1. maj 2016. Ellers vil der være uoverensstemmelse mellem ordlyden af national dansk lovgivning og gældende ret efter EU-toldkodeksen, hvilket for virksomhederne kan medføre tvivl om, hvad der er gældende ret.

Med lovforlaget bringes toldloven i overensstemmelse med EU-toldkodeksen, hvilket vil styrke retssikkerheden.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. maj 2016, hvor dele af EU-toldkodeksen træder i kraft.

Lovforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet de ændringer, der er omfattet af forslaget, er direkte konsekvensændringer som følge af, at EU’s nye toldkodeks finder direkte anvendelse i dansk ret. De økonomiske konsekvenser, der følger af indførelsen af EU-toldkodeksen, er endnu ikke fastlagt.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Marlene Spacmo Farsøht, tlf. 7237 1257

Høring / Folketingets hjemmeside