L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)

Med lovforslaget udmøntes Aftale om en BoligJobordning i 2015-2017 fra den 29. juni 2015 og Aftale om en Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 fra den 6. november 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Herefter omlægges BoligJobordningen fra 2016, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Målretning af ordningen mod grønne ydelser vil betyde, at tilskyndelsen til at foretage en række energi- og miljørettede boligforbedringer øges.

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i husstanden for servi­ce­ydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person i husstanden til håndværksydelser med et grønt sigte. Det er en forudsætning for at opnå fradrag, at den skattepligtige er fyldt 18 år.

Fra 2016 udvides BoligJobordningen med en række nye grønne håndværksydelser. Samtidig fjernes fradragsretten for ikke-grønne håndværksydelser. Der sker ingen ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser i hjemmet.

Konkret medfører omlægningen, at:

  • Der indføres fradragsret for en række nye grønne ydelser som fx installation af luft-til-luft-varmepumper og energirådgivning til energiforbedringer,
  • Fradragsretten for ikke-grønne ydelser, som fx indvendigt malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser, fjernes,
  • Udbredelsen af velfungerende bredbånd i alle dele af Danmark understøttes ved at udvide BoligJobordningen med fradrag for ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd.

Ændringerne i de omfattede ydelser har virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2016 og senere.

BoligJobordningen skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 410 mio. kr. i 2016 og ca. 395 mio. kr. i 2017. 

Lovforslaget er sendt på høring den 2. december 2015 – den 4. januar 2016 og forventes fremsat i december med henblik på vedtagelse primo 2016.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Thea Halse, tlf. 7237 1742

Høring / Folketingets hjemmeside