L 71 - Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og

fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Forslaget er led i den mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 19. november 2015 indgåede aftale om finansloven for 2016.

Formålet med lovforslaget er at målrette erhvervsstøtten ved at afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger. Merprovenuet ved forslaget på 200 mio. kr. går til finansiering af en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Partierne bag forslaget er således enige om, at bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder nedsættes fra 15 pct. til 5 pct. i 2020 ved både overdragelse til nære familiemedlemmer eller en erhvervsdrivende fond. Samlet afsættes 200 mio. kr. i 2016 stigende til 1 mia. kr. i 2020. Det svarer samlet set til 3,1 mia. kr. i perioden.

Fonde har i dag en række særlige, gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder.

Det foreslås for det første at ophæve det fradrag, som fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, har for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen (konsolideringsfradraget). Fradraget beregnes på grundlag af de uddelinger, som fonden foretager til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Ophævelsen af konsolideringsfradraget betyder, at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven – for så vidt angår den skattemæssige behandling af indkomst, der anvendes til konsolidering – sidestilles med selskaber, der beskattes efter de almindelige regler.

For det andet foreslås en ophævelse af den såkaldte overførselsregel (også benævnt transparensreglen). Denne regel gælder dels for erhvervsdrivende fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, dels for foreninger m.v., der er skattepligtige efter reglerne om foreningsbeskatning i selskabsskatteloven, når de pågældende fonde og foreninger m.v. ejer den altovervejende del af et selskab. Reglen indebærer, at indkomsten i selskabet er skattefri, i det omfang den overføres til fonden eller foreningen m.v. og her uddeles til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2016. Det foreslås, at ophævelsen af konsolideringsfradraget og overførselsreglen har virkning fra og med indkomståret 2016. For tidligere indkomstår foreslås desuden, at fradrag for hensættelser til konsolidering kun kan foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november 2015.

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med forkortet frist til den 27. november 2015. Da lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2016, der er indgået den 19. november 2015, har det beklageligvis ikke været muligt at sende lovforslaget i høring inden fremsættelsen.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Peter Ambus, tlf. 7238 1545

Høring / Folketingets hjemmeside