L 70 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre

(Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)

Lovforslaget har til formål at udmønte en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås, at NOx-afgiften som aftalt nedsættes til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx fra den 1. juli 2016. Det vil forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og fastholde danske arbejdspladser. Det foreslås desuden, at bundfradraget for særligt store udledere samtidig ophæves. En nedsættelse af NOx-afgiften og samtidig ophævelse af bundfradraget indebærer imidlertid lempelser for alle virksomheder og husholdninger. Det er fortsat regeringens mål at afskaffe NOx-afgiften.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 360 mio. kr. i 2016 og ca. 700 mio. kr. i 2017. Mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 380 mio. kr. i 2017. Ud af den umiddelbare lempelse på ca. 700 mio. kr. i 2017 skønnes erhvervslivet at opnå en umiddelbar lempelse på ca. 380 mio. kr., mens husholdningerne skønnes at få en umiddelbar lempelse på ca. 320 mio. kr. 

Indtil NOx-afgiften nedsættes og bundfradraget ophæves, foreslås det at tilpasse bundfradraget i loven til Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse. Det foreslås, at der indføres en minimumsafgiftsbetaling for de virksomheder, der kan udnytte bundfradraget i NO-afgiftsloven, så de altid som minimum skal betale 20 pct. i afgift, dvs. 20 pct. af afgiften uden bundfradrag. Det foreslås endvidere, at bundfradraget tilpasses, så også nye virksomheder kan anvende bundfradraget.

Det foreslås herudover, at der indføres mulighed for, at virksomheder med et stort varmeforbrug kan forbrugsregistreres for afgifterne på affaldsvarme på samme vilkår, som er gældende i forhold til forbrugsregistrering for eksempelvis kulbaseret varme. Dermed kan virksomhederne afgiftsfrit modtage affaldsvarme fra deres varmeleverandør og afregne afgiften netto til SKAT efter afgiftsperiodens udløb. Forslaget indebærer en likviditetsmæssig fordel for de berørte virksomheder. 

Der foreslås endvidere foretaget tekniske justeringer i en række afgiftslove.

Den del af lovforslaget, der vedrører nedsættelse af NOx-afgiften og ophævelse af bundfradraget, er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med forkortet frist til den 27. november 2015. Da lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2016, der er indgået den 19. november 2015, har det beklageligvis ikke været muligt at sende lovforslaget i høring inden fremsættelsen.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Rikke Kure Wendel, tlf. 7237 1251

Høring / Folketingets hjemmeside