L 65 - Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

(Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Formålet med lovforslaget er – i overensstemmelse med regeringens målsætning om, at det skal være billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark – at ophæve reklameafgiften.

Reklameafgiftsloven er siden 2012 blevet mødt af massiv kritik fra de berørte brancher og er blandt andet blevet kritiseret for at påvirke konkurrencen mellem forskellige medier. Indførelse af afgiften vil medføre tab af danske arbejdspladser og pålægge erhvervslivet en række administrative byrder.

Hensigten bag reklameafgiftsloven var at bidrage til at nedbringe mængderne af papiraffald til gavn for miljøet. Mængden af husstandsomdelte reklamer er dog faldet til et lavere niveau, end hvad der var ventet, da afgiften blev vedtaget, også selvom reklameafgiftsloven aldrig har været sat i kraft.

Reklameafgiftsloven er en del af finanslovsaftalen for 2012 mellem den daværende regering og Enhedslisten. Loven blev vedtaget af Folketinget den 14. december 2012 og notificeret for Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne, fordi loven indeholder en række fritagelser for afgiftspligten og en differentieret afgiftssats. Lovens ikrafttræden har herefter afventet EU-Kommissionens afgørelse og er derfor aldrig trådt i kraft.

Det skønnes, at afskaffelse af reklameafgiftsloven vil medføre et varigt finansieringsbehov efter tilbageløb og adfærd på ca. 190 mio. kr. svarende til det merprovenu, der var forudsat i det oprindelige lovforslag.

Provenuvirkningen ved at indføre reklameafgiften skønnes at udgøre ca. 120 mio. kr. varigt efter tilbageløb og adfærd.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf. 7237 4854

Høring / Folketingets hjemmeside