L 64 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

(Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Regeringen mener, at der er behov for at forbedre incitamenterne for at pendle på tværs af Danmark. Det foreslås derfor at forhøje det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr.

Lovforslaget vil være til gavn for både arbejdstagere og for virksomhederne, og det vil endvidere skabe en større balance og sammenhæng mellem landsdelene i Danmark.

Det foreslås, at forhøjelsen af brofradraget for passage af Storebæltsforbindelsen i bil skal gælde fra og med indkomståret 2016.

Det skønnes, at 1.000 -1.500 personbilspendlere samlet set vil opnå en skattereduktion ved forhøjelsen af brofradraget svarende til et mindreprovenu på op mod 5 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Mie Caroline Al Jarrah, tlf. 7237 8785

Høring / Folketingets hjemmeside