L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

(Indfasning af eldrevne og brændsels-celledrevne køretø-jer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.)

Lovforslaget har til formål at udmønte aftalen mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af den 9. oktober 2015 om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler.

Det foreslås, at eldrevne køretøjer indfases gradvist i registreringsafgiften over en 5-årig periode og med et loft på 800.000 kr. Der foreslås også i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. Eldrevne køretøjer foreslås endvidere indpasset i grøn ejerafgift og vægtafgift fra den 1. januar 2016. 

Reglerne om opgørelse af brændstofforbrug for plug-in-hybridbiler, dvs. biler, der drives af elektricitet i kombination med benzin, diesel m.v., og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, foreslås justeret, så reglerne svarer til opgørelsen af brændstofforbruget for eldrevne køretøjer. Ændringen indfases i registreringsafgiften på så vidt muligt samme måde som for eldrevne køretøjer.

Der foreslås endvidere en 3-årig afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, herunder brintdrevne køretøjer. Brændselscelledrevne køretøjer indfases herefter i registreringsafgiften og indpasses i den grønne ejerafgift og vægtafgiften på samme måde som eldrevne køretøjer.

Den midlertidige godtgørelsesordning for elektricitet anvendt til opladning af batterier til registrerede elbiler foreslås forlænget til den 31. december 2016.

Som led i finansieringen af lovforslaget forslås en afskaffelse af særreglen om skematisk værdiansættelse for brugte biler og motorcykler under 1 år og reglerne om radiofradrag justeres. Aftaleparterne er enige om, at finansieringen for 2017 til 2019 skal tilvejebringes i 2016 inden for bilområdet.

Det bemærkes, at indfasningsordningerne for eldrevne køretøjer, plug-in-hybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer som udgangspunkt skal træde i kraft den 1. januar 2016. Indfasningsordningerne kan imidlertid udgøre statsstøtte, og er derfor anmeldt til Europa-Kommissionen. Hvis Europa-Kommissionen vurderer, at indfasningsordningerne indebærer statsstøtte, kan ordningerne først træde i kraft, når en statsstøttegodkendelse foreligger.

Lovforslagets finansieringselementer træder i kraft den 1. januar 2016.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Stine Hindsgaul Hansen, tlf. 7237 3468

Høring / Folketingets hjemmeside